Opcon AB

Årsstämma i Opcon AB (publ)

Pressmeddelande   •   Apr 21, 2006 09:26 CEST

I sitt tal till aktieägarna vid Opcons årsstämma den 20 april 2006 konstaterade koncernchefen Rolf Hasselström att utvecklingen inom Opconkoncernen är mycket positiv. Under 2005 började det fleråriga arbetet med omstruktureringar, kostnadsanpassningar, produktivitetsökningar och fokusering på bolagens kärnområden att ge resultat.

– Nu har vi en stark orderingång och god volymtillväxt i de flesta koncernbolag och vi förbättrar vår lönsamhet alltmer. Från och med i år kommer alla bolag att vara lönsamma och vi har antagit en tillväxtstrategi som innebär att koncernen kommer att växa både organiskt samt genom förvärv av bolag, sade Rolf Hasselström.

Ett antal nyutvecklade produkter och system kommer att sättas i produktion under 2006, varav vissa i Opcons fabrik i Kina där produktionsvolymerna beräknas öka under året.
Den globala utvecklingen på energiområdet – med stigande priser och ökande behov av effektivare teknik både för fordon och industri – är mycket gynnsam för Opcon, framhöll Rolf Hasselström:

– Vi arbetar bland annat med naturgasmotorer och bränslecellsteknik, med energibesparande överladdning av motorer, med småskalig elproduktion och med gasutvinning. Vi arbetar med sådant som kommer att efterfrågas alltmer.

Beslut vid årsstämman:

Styrelse
Stämman beslöt att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter. Stämman omvalde styrelseledamöterna Mats Gabrielsson, Nina Linander, Ulf Ahlén, Kenneth Eriksson, Bengt E Johnson och Rolf Hasselström.
Arvode till styrelsen ska utgå med 100 000 kronor till ordföranden samt med 70 000 kronor till varje styrelseledamot, som inte uppbär lön från bolaget.

Som arbetstagarrepresentanter har utsetts Bengt Magnusson, med Jonas Rydh som suppleant, och Els-Britt Fredriksson med Per Olaf Skjervik som suppleant.

Nyemission av aktier eller emission av konvertibler
Stämman beslöt att bemyndiga styrelsen att längst intill nästa årsstämma fatta beslut om ökning av aktiekapitalet, som för närvarande uppgår till 71 489 225 kronor, med högst 100 000 000 kronor genom nyemission av högst 20 000 000 nya aktier vid fullteckning respektive full konvertering.

Bemyndigandet skall även innefatta rätt att besluta om nyemission eller emission av konvertibler med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor som avses i 13 kap. 5 § första stycket 6 eller 15 kap. 5 § första stycket 4 aktiebolagslagen.
Styrelsen bemyndigas utnyttja beslutet för kapitalanskaffning i samband med den fortsatta satsningen inom Opcons verksamhetsområden, inkluderat företagsförvärv.


Bolagsordning
Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen till följd av införande av ny aktiebolagslag.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rolf Hasselström, koncernchef och vd, 08-466 45 00, 070-594 79 60
Mats Gabrielsson, styrelsens ordförande, 08-470 03 70, 070-775 83 20
Göran Falkenström, vice vd och ekonomidir., 0532-611 22, 070-330 05 02

Opcon AB, Box 30, 662 21 Åmål
Tel. 0532-613 00, fax 0532-120 19
e-post: info@opcon.se
www.opcon.se

Opcon är en industrikoncern med verksamhet i Sverige, USA och Kina. Koncernen utgörs av moderbolaget Opcon AB samt åtta dotterbolag – SEM, REAC, SRM (Svenska Rotor Maskiner), Lysholm Technologies, Opcon Autorotor, Laminova Production, Opcon Inc. samt Opcon Suzhou Co., Ltd.
Antalet anställda är cirka 430. Aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista.