Scribona AB

Årsstämma i Scribona AB

Pressmeddelande   •   Mar 31, 2006 08:51 CEST

Vid dagens årsstämma omvaldes styrelseledamöterna Theodor Dalenson, David E. Marcus, Conny Karlsson, Johan Hessius och Fredrik Danielsson. Inför stämman hade Ole Oftedal avböjt omval.

Till nya ordinarie styrelseledamöter valdes Peter Ekelund och Henry Guy. Till styrelsens ordförande valdes Theodor Dalenson.

Stämman fastställde valberedningens förslag att arvodet till styrelsen skulle uppgå till 1.500.000 kronor för tiden till och med nästa ordinarie bolagsstämma, att fördelas med 300.000 kronor till styrelsens ordförande och 200.000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter. För arbete i Ersättningsutskottet utgår ett extra arvode om 50.000 kronor per år för vardera tre ledamöter.

Vidare antogs förslaget till ändringar i bolagsordningen, vilka föranleds av den nya aktiebolagslagen.

Årsstämman godkände även förslaget till personaloptionsprogram för Carl Lamm AB.


Sammanfattning från Tom Ekevall Larsens VD-anförande:

- Scribona befinner sig i slutfasen av omstruktureringsarbete som inleddes redan under år 2003 och som beräknas kunna avslutas under 2006 har bland inneburit att koncernen Scribona gått från cirka 25 legala enheter till beräknade fem legala enheter i slutet av innevarande år. Rationaliserings-processen har även inneburit att antalet ERP-system minskar från 12 till endast ett system samt ett e-handelssystem.

- Personalen inom verksamhetsområde Scribona har under denna period minskat från 800 anställda i början av 2003 till ungefär 500 anställda vid utgången av innevarande år. Omsättningen ligger kvar på ungefär samma nivå som 2002.

- Det har pågått ett intensivt omstruktureringsarbete som under de senaste månaderna har intensifierats, och det är vår förhoppning att vi ska börja se resultatet av detta arbete under andra halvåret 2006, trots en mycket svår marknadssituation.

Som vi tidigare kommunicerat har bolaget initierat diskussioner avseende strategiska möjligheter inom ramen för den konsolidering bland IT-distributörer som vi tror är nödvändig under de närmaste åren. Det är möjligt att vi kan se ett resultat av dessa initiativ under innevarande år, säger Scribonas verkställande direktör Tom Ekevall Larsen.


Sammanfattning från Hans Johanssons presentation av Carl Lamm:

- Under det första kvartalet har fokus varit på att integrera de under januari förvärvade verksamheterna samt att komplettera Carl Lamms kunderbjudande med olika IT- och nätverkstjänster. Arbetet har fortskridit väl och bolagen kommer att vara fullt integrerade under innevarande år. Carl Lamm har som målsättning att under de närmaste åren nå en årlig omsättningstillväxt om minst 12 % med kontinuerligt förbättrade marginaler. Närmare detaljer kring verksamhetsmål kommer att presenteras i samband med den planerade noteringen.

- Trots att Carl Lamm har lagt ner mycket tid på internt arbete under kvartalet har vi haft en positiv försäljningsutveckling som vi förväntar oss skall accelerera under senare delen av året. På längre sikt gör vi bedömningen att våra affärsförutsättningar kommer att förbättras ytterligare och vi känner en stor tillförsikt inför de möjligheter som kommer att öppnas upp genom att vi blir ett fristående bolag, säger Carl Lamms verkställande direktör Hans Johansson.


För ytterligare information, kontakta:
Tom Ekevall Larsen, VD och koncernchef, tel +46-(0)8-734 36 50
Örjan Rebeling, vVD och Ekonomi- och Finansdirektör, tel +46-(0)8-734 34 88


Fakta om Scribona
Scribona är en av Nordens ledande leverantörer av produkter och lösningar för informationshantering.
Scribona-koncernens verksamhet organiseras i två affärsområden:
• Scribona – försäljning och distribution av it-produkter
• Carl Lamm – kompletta lösningar inom dokumenthantering

För mer information, se www.scribona.se

Adress:
Scribona AB, Röntgenvägen 7, Box 1374, 171 27 SOLNA.
Bolagets säte är Solna, Sverige.