Thalamus Networks AB

Årsstämma i Thalamus Networks AB den 27 april 2006

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2006 16:56 CEST

Pressmeddelande 2006-04-27
Vid årsstämman i Thalamus Networks AB den 27 april 2006 fastställdes styrelsens förslag att till aktieägarna dela ut 2,00 kronor per aktie, totalt
18 543 kSEK. Avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning bestämdes till den 3 maj 2006.

Till styrelseledamöter i Thalamus Networks AB omvaldes Pär-Ola Andersson och Anders Ekborg samt nyvaldes Fredrich Dahlman, Lars Harrysson och Bill Norlander. Anders Ekborg valdes till styrelsens ordförande.

Arvodet till styrelsen fastställdes att vara 75 000 kronor per ledamot och 120 000 kronor till styrelsens ordförande. Ledamot som är anställd i bolaget erhåller ej styrelsearvode.

Årsstämman beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2005.

Årsstämman bemyndigade styrelsen att genomföra en nyemission av högst 3 000 000 aktier med avvikelse från aktieägares företrädesrätt. Vidare beslöt årsstämman att bemyndiga styrelsen att återköpa egna aktier. Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte uppdrogs åt VD att vid lämplig tidpunkt genomföra återköpen.

Stämman antog också styrelsens förslag om ändringar i bolagsordningen. Ändringarna innebär att bolagsordningen anpassats till den nya aktiebolagslagen som trädde i kraft den 1 januari 2006.


För ytterligare information, vänligen kontakta

Fredrich Dahlman
Verkställande Direktör
Thalamus Networks AB
08-635 96 00, 070-577 77 30
E-post fredrich.dahlman@thalamus.se