ChronTech Pharma AB

Årsstämma i Tripep AB hölls i Stockholm den 1 april 2009.

Pressmeddelande   •   Apr 02, 2009 10:23 CEST

Årsredovisning och ansvarsfrihet
Bolagets resultaträkning och balansräkning fastställdes och styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2008.

Val av styrelse, styrelseordförande och beslut om arvoden
Till styrelse valdes Thomas Lynch, Anders Vahlne och Matti Sällberg (samtliga omval).

Thomas Lynch omvaldes till styrelseordförande.

Årsstämman beslutade att inget styrelsearvode skall utgå.

Bemyndigande att besluta om nyemission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner
Årsstämman bemyndigade styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt.

Minskning av aktiekapital och ny bolagsordning
Årsstämman beslutade att minska aktiekapitalet för förlusttäckning och att anta en ny bolagsordning som återspeglar det lägre aktiekapitalet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Vahlne, VD & Forskningschef, Tripep AB
Tel: +46 8 5858 1313, mobil: +46 709 28 05 28
e-post: anders.vahlne@ki.se

Om Tripep
Tripep utvecklar läkemedel mot kroniska sjukdomar baserade på egna och andras patenterade och patentsökta teknologier. Bolaget fokuserar på följande forskningsprojekt: sårläkningsbehandlingen ChronSeal®, det terapeutiska hepatit C-vaccinet ChronVac-C®, samt teknologiplattformen RAS®. Tripeps aktie är listad på First North. Remium AB är Certified Adviser för Tripep AB. För mer information, se www.tripep.se