ChronTech Pharma AB

Årsstämma i Tripep AB hölls i Stockholm den 5 april 2006.

Pressmeddelande   •   Apr 06, 2006 09:01 CEST

Årsredovisning och ansvarsfrihet
Bolagets resultaträkning och balansräkning fastställdes och styrelsen och
verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2005.

Val av styrelse, styrelseordförande och beslut om arvoden
Till styrelse valdes Rolf L. Nordström, Anders Vahlne, Matti Sällberg, William
W. Hall och Thomas Lynch (samtliga omval). Robert C. Gallo hade avböjt omval.

Rolf L. Nordström omvaldes till styrelseordförande.

Årsstämman beslutade om ett totalt styrelsearvode om 350.000 kronor att fördelas
enligt styrelsens beslut, varvid arvode ej skall utgå till de ledamöter som är
anställda eller har därmed jämförbara uppdrag i bolaget.

Ändring av bolagsordningen
Årsstämman godkände styrelsens förslag avseende ändringar i bolagsordningen
föranledda av att ny aktiebolagslag trätt i kraft den 1 januari 2006.

Bemyndigande att besluta om nyemission
Årsstämman bemyndigade styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden
fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier mot kontant
betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med
villkor samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Det
totala antalet aktier som skall kunna ges ut med stöd av bemyndigandet får inte
överstiga 2 500 000.

Nomineringskommitté
Årsstämman beslutade att utse en nomineringskommitté bestående av styrelsens
ordförande Rolf L Nordström, Peter Horal och Bo Svennerholm.
Nomineringskommitténs uppgift är att lämna förslag på styrelseledamöter och
styrelsearvode inför årsstämman 2007.
För ytterligare information vänligen kontakta:

Rolf L. Nordström, styrelseordförande, Tripep AB
Tel: +44 20 7495 1480, mobil: +44 7776 137 400
E-mail: rolf.l.nordstrom@btinternet.com

Jan Nilsson, VD, Tripep AB
Tel: +46 8 449 84 80, mobil: +46 70 466 31 63
E-mail: jan.nilsson@tripep.se

Anders Vahlne, forskningschef, Tripep AB
Tel: +46 8 5858 1313, mobil: +46 709 28 05 28
E-mail: anders.vahlne@ki.se


Tripep är ett biotekniskt forskningsföretag som utvecklar och kommersialiserar
läkemedelskandidater baserade på patenterade och patentsökta teknologier.
Bolaget fokuserar på följande områden:
- forskning och utveckling av ChronVac-C®, ett terapeutiskt vaccin mot Hepatit
C.
- preklinisk forskning fokuserad på utveckling av terapeutiska och profylaktiska

vacciner mot influensa A och HIV
- teknologiplattformen RAS®.

För beskrivning av bolagets teknologier hänvisas till bolagets hemsida
www.tripep.se