Wallenstam AB

Årsstämma i Wallenstam 2006

Pressmeddelande   •   Apr 07, 2006 10:06 CEST

Wallenstams årsstämma ägde rum i Göteborg den 6 april och öppnades av styrelsens ordförande Christer Villard som lämnade över till stämmo-ordförande Gunnar Larsson, Andra AP-fondens styrelseordförande.

Stämman omvalde Christer Villard såsom styrelseordförande samt ledamöterna Marie-Anne Lervik Nivert, Erik Åsbrink, Jan-Olle Folkesson, Ulf Norén och Anders Berntsson. Det beslutades att arvode till styrelsen ska utgå med 1 125 000 kr, varav 400 000 kr utgår till styrelsens ordförande och 225 000 kr till vice ordförande.

Stämman fastställde bokslutet för 2005 och beslutade om ansvarsfrihet för styrelse och VD. Vidare beslutades att utdelning höjs till 2,00 kr/aktie (1,50) enligt styrelsens förslag. Avstämningsdag är den 11 april 2006 och utbetalning beräknas ske från VPC den 18 april 2006.

Stämman beslutade att genomföra de föreslagna förändringarna i bolagsordningens bestämmelser i §4-§7 och §9-§14 med anledning av ny aktiebolagslag.

Stämman beslutade om nyval av revisorer. Sven-Arne Gårdh valdes såsom bolagets revisor och Ingemar Rindstig såsom revisorssuppleant, båda vid Ernst & Young

Stämman beslutade att valberedningen skall bestå av styrelsens ordförande och en person i egenskap av huvudaktieägare. Dessa två utser gemensamt en tredje person att delta såsom ordförande. Befintlig valberedning omvaldes, Christer Villard i egenskap av styrelseordförande, Hans Wallenstam i egenskap av huvudaktieägare och Lennart Svensson såsom valberedningens ordförande.

Stämman beslutade om principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledningen enligt framlagt förslag.

Stämman beslutade om nedsättning av aktiekapitalet med 3 000 000 kronor för avsättning till bolagets reservfond genom indragning av 1 500 000 B-aktier. Styrelsen bemyndigandes att intill nästkommande årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om förvärv, genom market maker eller direkt av bolaget, på Stockholmsbörsen av högst så många egna aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger tio procent av samtliga aktier i bolaget.

VD Hans Wallenstam redogjorde för 2005 års bokslut och de stora förvärv av främst bostadsfastigheter i Stockholm som genomförts. Han berättade om Wallenstams nyproduktion av bostäder som nu pågår både i Stockholm och i Göteborg. Wallenstams mål är att producera 400 nya lägenheter om året. Vidare redogjorde Hans Wallenstam för aktiens kraftiga uppgång under året och för företagets mål som sträcker sig till och med 2007.

Hans Wallenstam tackade vVD Anders Berntsson för hans insatser för bolaget under de 27 år han har varit anställd. Anders avslutar sin anställning vid halvårsskiftet, men är kvar som ledamot i Wallenstams styrelse.


Göteborg den 7 april 2006


Lennart Wallenstam Byggnads AB


Frågor med anledning av pressmeddelandet besvaras av Finans- och informationsdirektör Ulf Ek, telefon 031-20 00 00 alt 0705-17 11 37Wallenstam grundades 1944 och är idag ett utvecklande fastighetsbolag med sammanlagt cirka 300 fastigheter. Ägandet fokuseras på bostadsfastigheter i de tre storstadsregionerna Göteborg, Stockholm och Helsingborg och kommersiella fastigheter i Göteborg. Koncernen omsätter cirka 1,2 miljarder kronor i hyror och har ett fastighetsvärde om cirka 17 miljarder kronor. Koncernens B-aktier finns noterade på Stockholms fondbörs sedan 1984.

www.wallenstam.se
Lennart Wallenstam Byggnads AB (publ)
S-401 84 Göteborg
Besöksadress Södra Vägen 1
Tel 031-20 00 00 Fax 031-10 02 00