Intrum Justitia AB

Årsstämman i Intrum Justitia AB

Pressmeddelande   •   Apr 17, 2009 06:46 CEST

Sammanfattning av de viktigaste besluten vid årsstämman i Intrum Justitia AB (publ). Stämman hölls idag i Stockholm under Lars Lundquists ordförandeskap.

Utdelning
Årsstämman godkände styrelsens och verkställande direktörens förslag till utdelning med 3,50 kronor per aktie, med den 21 april 2009 som avstämningsdag. Utdelningen beräknas utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s (f.d. VPC AB) försorg den 24 april 2009.

Val av styrelse
Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av sju ledamöter utan styrelsesuppleanter. Till styrelseledamöter omvaldes Matts Ekman, Helen Fasth-Gillstedt, Lars Förberg, Bo Ingemarson och Lars Lundquist. Charlotte Strömberg och Fredrik Trädgårdh valdes till nya styrelseledamöter. Lars Lundquist omvaldes som styrelsens ordförande och Bo Ingemarson som dess vice ordförande.

Ersättning till styrelsen
Årsstämman fastställde valberedningens förslag till styrelsearvode enligt följande: 750.000 kronor till styrelsens ordförande och 300.000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter (totalt 2.550.000 kronor). Därutöver ska ett arvode om sammanlagt 540.000 kronor utgå för arvodering för utfört kommittéarbete, varav ordföranden i revisionskommittén ska erhålla 150.000 kronor och övriga två revisionskommittéledamöter 75.000 kronor vardera. Resterande 240.000 kronor ska fördelas lika mellan de sammanlagt sex ledamöterna i ersättnings- samt investeringskommittéerna.

Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Den totala ersättningen består av fyra huvuddelar, fast lön, kort- och långsiktiga rörliga löneprogram och pensionsförmån.

Valberedning 2009/2010
Årsstämman beslutade enligt valberedningens förslag, vilket i korthet innebär att styrelsens ordförande före tredje kvartalets utgång ska sammankalla de fem största aktieägarna i bolaget baserat på de vid denna tidpunkt kända röstetalen, vilka sedan äger utse en ledamot var till valberedningen. Valberedningen ska ledas av en av dess ledamöter. Högst två av valberedningens ledamöter får vara styrelseledamöter i bolaget. Information om valberedningens sammansättning publiceras på bolagets webbplats senast sex månader före årsstämman 2010.

Fastställande av resultat- och balansräkningar 2008 och ansvarsfrihet
Resultat- och balansräkningarna för år 2008 fastställdes och styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2008 års förvaltning.

Bemyndigande om återköp och försäljning av egna aktier för 2008 års prestationsbaserade aktieprogram
Årsstämman godkände styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen avseende förvärv och överlåtelse av egna aktier på börsen för 2008 års prestationsbaserade aktieprogram. Högst 250.000 aktier får förvärvas och överlåtas på NASDAQ OMX Stockholm; dock att bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte ska överstiga 250.000 aktier.

Ändring av bolagsordningen
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ändra sättet för kallelse till bolagsstämma i bolagsordningen. Årsstämmans beslut är villkorat av att en ändring av sättet för kallelse till bolagsstämma i aktiebolagslagen har trätt ikraft, vilken medför att den föreslagna lydelsen är förenlig med aktiebolagslagen.

Detaljerad beskrivning av de beslut som fattades på bolagsstämman finns tillgängliga på bolagets hemsida.

För ytterligare information v g kontakta:

Lars Wollung, VD och koncernchef
Tel: 08 546 102 00

Sophie Hammarskjöld, Chief Communications Officer
Tel: 08 546 102 03, mobil: 076-768 52 63
E-post: ir@intrum.com

Intrum Justitia är Europas ledande företag inom Credit Management Services och erbjuder heltäckande kredithanteringstjänster som ska bidra till att förbättra kassaflöde och lönsamhet för företagets kunder. Intrum Justitia grundades 1924 och har 3 300 anställda i 24 länder. Koncernens omsättning uppgick 2008 till 3,7 miljarder kronor. Intrum Justitia AB är noterat vid Nasdaq OMX Stockholm sedan 2002. Mer information finns på www.intrum.com