Intrum Justitia AB

Årsstämman i Intrum Justitia AB

Pressmeddelande   •   Apr 26, 2006 08:45 CEST

Sammanfattning av de viktigaste besluten vid årsstämman i Intrum Justitia AB (publ). Stämman hölls idag i Stockholm under advokat Sven Ungers ordförandeskap. Omkring 30 personer var närvarande.

”Intrum Justitia är marknadsledare i de flesta länder där vi bedriver verksamhet. Det innebär att vi har bättre förutsättningar än många av våra konkurrenter för att skapa en effektiv verksamhet. Engagerade medarbetare, nöjda kunder och kostnadseffektiva affärsprocesser är starkt bidragande orsaker till att vi under 2005 återigen kunde leverera ett rekordresultat. En trend som för övrigt fortsatte det första kvartalet 2006”, sa verkställande direktören och koncernchefen Jan Roxendal i sitt tal till stämmodeltagarna.

Jan Roxendals tal finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.intrum.com.

Utdelning
Bolagsstämman godkände styrelsens förslag till utdelning med 2,25 kronor per aktie, med den 28 april 2006 som avstämningsdag. Utdelningen beräknas utbetalas från VPC den 4 maj 2006.

Val av styrelse
Bolagsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av åtta (8) ledamöter utan styrelsesuppleanter. Till styrelseledamöter omvaldes Sigurjón Th. Árnason, Helen Fasth-Gillstedt, Lars Förberg, Bo Ingemarson och Jim Richards. Till nya styrelseledamöter valdes Lars Lundquist, Michael Wolf och Lars Wollung.

Lars Lundquist valdes till styrelsens ordförande och Bo Ingemarson till vice ordförande.

Lars Lundquist var tidigare vice vd och finansdirektör i bankkoncernen SEB. Han har en arbetslivserfarenhet som spänner över 32 år i ett flertal banker, fondkommissionärer och försäkringsbolag. Han är ordförande i styrelsen för JM AB och Försäkrings AB ERIKA samt styrelseledamot i Hjärt- och lungfonden.

Michael Wolf är vice vd i Försäkrings AB Skandia med ansvar för Division Europa och Latinamerika. Under åren 1985–1998 arbetade han inom SEB-koncernen på Merchant Banken.

Lars Wollung är vd och koncernchef för management- och IT konsultföretaget AcandoFrontec, som han var med och startade 1999. Han har en bakgrund som managementkonsult på McKinsey&Company och har även drivit eget företag som konsult i roller som inhyrd linjechef och med olika styrelseuppdrag.

Ersättning till styrelsen
Bolagsstämman fastställde valberedningens förslag till styrelsearvode för 2006 enligt följande. Ett arvode till styrelsen om sammanlagt 2 200 000 kronor, varav 500 000 kronor till styrelsens ordförande och 200 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter samt ytterligare 300 000 kronor att användas för arvodering för utfört utskottsarbete.

Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen
Bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen. Grundprincipen är att Intrum Justitia ska erbjuda marknadsmässiga villkor som gör att koncernen kan rekrytera och behålla ledande befattningshavare med god kompetens och kapacitet att nå uppställda mål.

Valberedning inför årsstämman 2007
Bolagsstämman beslutade enligt styrelsens förslag, vilket i korthet innebär att styrelsens ordförande vid tredje kvartalets utgång ska sammankalla de fem röstmässigt största aktieägarna i bolaget, vilka sedan äger utse en ledamot var till valberedningen. Valberedningen ska ledas av en av dess ledamöter. Högst två av valberedningens ledamöter får vara styrelseledamöter i bolaget. Information om valberedningens sammansättning offentliggörs i bolagets delårsrapport avseende tredje kvartalet.

Fastställande av resultat- och balansräkningar 2005 och ansvarsfrihet
Resultat- och balansräkningarna för år 2005 fastställdes och styrelsen och verkställande direktören gavs ansvarsfrihet för 2005 års förvaltning.

Ändring av bolagsordningen
Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ändra bolagsordningen i syfte att anpassa den till den nya aktiebolagslagen som trädde i kraft den 1 januari 2006.

För ytterligare information kontakta:
Anders Antonsson, informationschef
Tel: 08-546 10 206, mobil: 0703-36 78 18
E-post: a.antonsson@se.intrum.com


Intrum Justitia är Europas ledande kredithanteringsföretag. Koncernen omsätter ca 2,8 miljarder kronor och har omkring 2 900 anställda i 22 länder. Intrum Justitia strävar efter att mätbart förbättra sina kunders kassaflöden och långsiktiga lönsamhet genom att på varje lokal marknad erbjuda hög kvalitet i relationen, såväl med kunder, som med betalningsskyldiga. Koncernen erbjuder ett brett utbud av tjänster för hantering av företags- och konsumentfordringar. Intrum Justitia AB (symbol: IJ) är noterat på Stockholmsbörsens O-lista sedan den 7 juni 2002 och dess Attract40-segment från och med juli 2004. Ytterligare information finns på bolagets webbplats: www.intrum.com
Ytterligare information finns på bolagets webbplats: www.intrum.com