Brinova Fastigheter AB

Årsstämmokommuniké

Pressmeddelande   •   Apr 29, 2009 08:35 CEST

 

  • Kontant utdelning om 3,00 kr/aktie
  • Omval av sex styrelseledamöter
  • Instruktioner för valberedning
  • Ersättningspolicy
  • Bemyndiganden för återköp av egna aktier
  • Ändring av bolagsordningen


Brinova Fastigheter AB (publ) höll årsstämma den 28 april 2009.

Efter att resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning fastställts beslutade stämman - i enlighet med styrelsens förslag - att dela ut 3,00 kr per aktie. Avstämningsdagen fastställdes till måndagen den 4 maj 2009 och utdelningen beräknas sändas ut från Euroclear AB torsdagen den 7 maj 2009.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

Årsstämman beslutade att antalet ordinarie styrelseledamöter ska vara sex stycken.

Enligt valberedningens förslag omvaldes sex ordinarie styrelseledamöter: Bo Forsén, Boel Flodgren, Göran Hellström, Bo Nilsson, Erik Paulsson och Anders Silverbåge, vilka nu utgör styrelsen. Bo Forsén omvaldes som styrelsens ordförande. Enligt beredningens förslag ska arvodet till ledamöterna uppgå till sammantaget 780.000 kr.

En valberedning ska även fortsättningsvis bereda val och arvodering. Beredningen ska bestå
av fem ledamöter - representanter för de fyra största aktieägarna per ingången av oktober månad, jämte styrelsens ordförande. Arvode ska inte utgå till ledamöterna i valberedningen.

Årsstämman beslutade om i huvudsak oförändrade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare innebärande bland annat att bonus får uppgå till högst tjugofem procent av årlig fast lön och ska fastställas för respektive verksamhetsår.

Avgående styrelseledamoten Svante Paulsson som avböjt omval avtackades.

Årsstämman lämnade även styrelsen ett bemyndigande att intill nästa årsstämma kunna besluta om förvärv av högst 130.742 A-aktier och högst 2.379.359 B-aktier i bolaget. Aktier kan överlåtas med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt. Aktier ska kunna förvärvas för att förbättra bolagets kapitalstruktur, för att användas vid finansiering av förvärv eller andra transaktioner, eller i övrigt för avyttring eller inlösen. För inlösen av aktier krävs dock separat beslut av bolagsstämma om att minska bolagets aktiekapital.
Årsstämman lämnade ett bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma kunna besluta om avyttring av högst 130.742 A-aktier och högst 2.379.359 B-aktier i bolaget. Aktier kan överlåtas med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, till exempel i samband med eventuella fastighets- eller företagsförvärv eller andra strukturtransaktioner.

Slutligen beslutade stämman att kunna ändra bolagsordningen så att kallelse till stämma i framtiden kan ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida.


För ytterligare information vänligen kontakta:

Bo Forsén, Styrelsens ordförande, 0706-32 86 50
Anders Silverbåge, Verkställande direktör, tel 042 - 449 22 22 alt. 0730-70 22 22