SRAB Shipping AB

ÅRSSTÄMMOKOMMUNIKÉ

Pressmeddelande   •   Apr 29, 2009 10:28 CEST

På årsstämman den 28 april 2009 har följande beslut fattas.
Med anledning av att Bolaget annullerat tre fartygskontrakt, som innebar en förlust med 32 miljoner kronor, upprättade styrelsen den 18 mars 2009 en kontrollbalansräkning enligt 25 kap. 13 § i aktiebolagslagen (2005:551) som visar att Bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade kapitalet. Med anledning därav hade det kallats till första kontrollstämma, som tidsmässigt sammanföll med årsstämman. Stämman fattade beslut att Bolaget, såsom styrelsen föreslagit, inte skall träda i likvidation.

Stämman fattade också beslut om att ändra aktiekapitalgränserna enligt punkt 4 i bolagsordningen till att utgöra lägst 6.900.000 kronor och högst 27.600.000 kronor samt nedsättning av aktiekapitalet med 48.437.788 kronor för täckning av förlust. Därmed kommer kvotvärdet att uppgå till 0:20 kronor.

Styrelsen omvaldes i sin helhet och består fram till nästa årsstämma av Michael Berlin, Geir Larsen, Karl Mosvold, Bernt Plotek och Lars Swahn. På efterföljande konstituerande styrelsemöte återvaldes Michael Berlin till styrelsens ordförande. Enligt kallelsen hade styrelsearvode föreslagits att utgå med kronor 600.000:- att fördelas inom styrelsen. På styrelsens egen inrådan hade beloppet halverats redan innan stämman ägde rum, varför stämman fattade beslut om att styrelsearvode skall utgå med kronor 300.000:-.

Samtliga beslut på stämman fattades enhälligt.

Årsredovisning för 2008 finns på bolagets hemsida www.srab.se och kan rekvireras från bolagets kontor, liksom övriga handlingar.

Stockholm den 29 april 2009.

SRAB SHIPPING AB (publ)

Styrelsen

SRAB Shipping AB (publ) är ett rederi som erbjuder tillförlitliga och säkra transporter av olje- och kemikalieprodukter framförallt inom Öster- och Nordsjöområdet. SRAB är listat på First North. www.srab.se

Remium AB är Certified Adviser för SRAB Shipping AB (publ)

SRAB Shipping AB (publ)
Box 27233, SE-102 53 STOCKHOLM
Tel +46-8-534 899 00, Fax +46-8-534 899 01
www.srab.se