Caperio

ÅRSSTÄMMOKOMMUNIKÉ FÖR CAPERIO HOLDING AB(PUBL)

Pressmeddelande   •   Maj 14, 2014 16:11 CEST

Caperio Holding AB (publ) höll den 14 maj 2014 årsstämma i Bolagets lokaler på Gårdsfogdevägen 7 i Bromma.

Under stämman fattades följande beslut:

  • Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen med tillhörande noter.
  • Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till resultatdisposition att ingen utdelning ska ske för räkenskapsåret 2013.
  • Stämman beslutade att ge styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet.
  • Stämman beslutade att godta förslaget till att styrelsen ska bestå av 4 ledamöter utan suppleanter.
  • Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 115 000 SEK till styrelsens ordförande samt 75 000 SEK till styrelseledamot som inte är anställd i bolaget. Revisorsarvode skall utgå enligt löpande räkning.
  • Stämman beslutade att godta förslag om ny styrelse. Styrelsen kommer efter stämmans beslut bestå av Conny Hjalmarsson (ordförande), Christer Haglund, Christian Paulsson (nyval) och Michael Wolgsjö (nyval).
  • Stämman beslutade att till revisor godta förslag om val av revisionsfirman Grant Thornton Sweden. Grant Thornton Sweden meddelar att auktoriserade revisorn Anders Meyer kommer att vara huvudansvarig för revisionen.
  • Stämman beslutade att godta styrelsens förslag till att styrelsen bemyndigas att vid ett eller flera tillfällen intill nästa årsstämma besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Beslut om emissioner får sammantaget medföra en ökning av antalet aktier i bolaget med högst 1 500 000. Emission skall kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas i syfte att genomföra företagsförvärv och/eller kapitalanskaffning. Betalning för tecknade aktier, konvertibler eller teckningsoptioner skall kunna ske kontant, genom kvittning eller genom tillskjutande av apportegendom.
  • Stämman beslutade att godta styrelsens förslag om att ha en nomineringskommitté bestående av Christer Haglund, David Pohanka (ordförande) och Johan Söderström.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION
Christer Haglund, CEO
Tel: 08-562 175 01
E-post: christer.haglund@caperio.seKort om Caperio: Caperio är en IT-tjänstekoncern som säljer Cloud- och managerade tjänster, konsulttjänster och produkter för att optimera kundens IT-investering. Erbjudandet är inriktat på lösningar för IT-infrastruktur. Ett högt engagemang och lång erfarenhet säkerställer Caperios ansvar hela vägen..

2013 omsatte Caperio ca 964 mkr och har drygt 200 anställda fördelade på fem orter i Sverige. Caperio Holding AB är noterat på First North och Mangold Fondkommission AB är Certified Adviser och Likviditetsgarant.