Human Care HC AB (publ)

Årsstämmokommuniké för Human Care HC AB (publ) 2006

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2006 09:00 CEST

I sitt stämmoanförande informerade VD och koncernchef Anders Rothstein att Human Care under 2005 ökade nettoomsättningen med 8% och periodens resultat med 61%. Detta har framförallt åstadkommits genom fokusering på en internationalisering och genomgripande effektivitets åtgärder. Första kvartalet 2006 var nettoomsättningstillväxten 15 procent högre än motsvarande period 2005.

Vid dagens årsstämma i Human Care HC AB fattades bland annat följande beslut:

Val av styrelseledamöter
Samtliga styrelseledamöter och suppleant omvaldes för en ny period. Styrelsen består av Bruce Grant (ordf), Per-Arne Sandström, Åke Fredriksson, Margaretha Spjuth, Anders Rothstein (VD) och Fredrik Strömbeck (suppleant).

Arvode till styrelseledamöter och revisorer
Årsstämman beslöt att arvode till styrelsen skall utgå med totalt 500 000 kronor att fördelas så att till ledamöterna (dock ej till VD) utgår 100 000 kronor vardera, till suppleant utgår 50 000 kronor och till ordförande 150 000 kronor samt att arvode till revisorerna skall utgå enligt räkning

Utdelning
Årsstämman beslöt att utdelningen för verksamhetsåret skall vara 1:00 per aktie, vilket innebär att 2 600 000 kronor delas ut till aktieägarna och att 12 051 802 kronor balanseras i ny räkning, samt att avstämningsdag för utdelningen skall vara den 5 maj 2006. Styrelsen hade i sitt yttrande jämlikt 18 kap 4 § aktiebolagslagen redogjort för varför styrelsen anser att den föreslagna utdelningen är försvarlig.

Fastställelse av resultat och balansräkningen
Årsstämman beslöt att fastställa resultat och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Ansvarfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör
Årsstämman beslöt att ge styrelsen ledamöter och verkställande direktör ansvarbefrielse

Valberedning
Årsstämman beslöt valberedning skall inför årsstämman 2007 arbeta fram förslag till val av styrelse, arvodering av styrelsen och revisorerna. Vidare beslöt årsstämman att valberedningen skall utgöras av styrelsens ordförande, tillika sammankallande, samt en representant för envar av bolagets fyra största aktieägare per den 30 september varje räkenskapsår och en representant för de mindre aktieägarna. Om någon av de fyra största aktieägarna skulle avstå från sin rätt att utse en representant i kommittén skall rätten övergå till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieägandet i bolaget. Valberedningens sammansättning skall offentliggöras i bolagets delårsrapport avseende det tredje kvartalet. Vid förändring av ägarförhållandena per utgången av det fjärde kvartalet, skall valberedningens sammansättning, om möjligt och om så anses erforderligt, anpassas till de nya ägarförhållandena.

Förslag till ändringar i bolagsordningen
Årsstämman beslöt ändra bolagsordningen med hänsyn till den nya aktiebolagslagen samtidigt gjordes vissa språkliga justeringar.

Förslag till bemyndigande för styrelsen
Årsstämman beslöt att bemyndiga styrelsen med stöd av ABL 13 kap 35 § att under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission och att därvid öka bolagets aktiekapital med sammanlagt högst 1 000 000 kronor. Bemyndigandet skall kunna användas vid flera tillfällen. Syftet med emissionen är att möjliggöra fortsatt expansion via företagsförvärv. Emissionskursen skall vara marknadsmässigt beräknad. Emitterade aktier får endast användas som likvid vid företagsförvärv och/eller i samband med fullgörande av tilläggsköpeskillingar vid företagsförvärv.
På grund av en olycklig formulering av 11 kap 11 § i den nya aktiebolagslagen kan bolaget vara förhindrat att upptaga banklån på bankers normala villkor, såvida inte beslut därom fattas av bolagsstämmans eller, efter bolagsstämmans bemyndigande, av styrelsen. Misstaget har uppmärksammats av lagstiftaren som har föreslagit ändring i lagtexten, vilken kommer att träda i kraft den 1 januari 2007. För att undvika att behöva kalla till bolagsstämma för beslut om bolagets upptagande av lån beslöt stämman därför att styrelsen bemyndigas att under tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen uppta sådana lån som avses i 11 kap 11 § aktiebolagslagen.

Lund den 27 april 2004
Styrelsen

För mer information kontakta
Human Care HC AB (publ)
Anders Rothstein, VD och koncernchef
tfn 046-16 30 60,
mobil 0705-18 91 04,
anders.rothstein@humancare.se