ReadSoft

Årsstämmokommuniké för ReadSoft AB 2009

Pressmeddelande   •   Apr 22, 2009 17:26 CEST

I sitt stämmoanförande konstaterade VD och koncernchef Jan Andersson att ReadSoft under 2008 gjort ett starkt år mot bakgrund av marknadens utveckling. Den fina acceleration som ReadSoft hade fram till halvårsskiftet påverkades negativt av den finansiella kris och recession som präglade andra halvan. Trots detta ökade tillväxten totalt sett med 11% och EBITDA-resultatet förbättrades med 50%. Förbättringarna håller i sig också under det första kvartalet 2009 där tillväxt och resultat fortsätter att förbättras i en tuff marknad.

Vid dagens årsstämma fattades bland andra följande beslut:
Val av styrelseledamöter
Styrelseledamöterna Göran E Larsson (ordf), Lennart Pihl, Anna Söderblom, Lars Appelstål och Håkan Valberg omvaldes för en ny period. Peter Gille valdes in som ny ledamot.
Utdelning
Årsstämman beslöt att ingen aktieutdelning ska ske för år 2008.
Valberedning
Årsstämman beslöt att en valberedning skall tillsättas med uppgift att inför årsstämman 2009 arbeta fram bl. a förslag till val av styrelse, arvodering av styrelsen och revisorerna samt val av valberedning.
Styrelsens ordförande skall be minst tre och högst fem av de röstmässigt största aktieägarna per den 30 september 2009 att utse varsin representant att tillsammans med styrelsens ordförande utgöra valberedning.
Konvertibelprogram
Årsstämman beslöt anta styrelsens förslag till incitamentsprogram för anställda. Programmet innebär att ett antal ledande befattningshavare och nyckelpersoner i ReadSoft koncernen kommer att erbjudas möjlighet att teckna konvertibler i ReadSoft AB. Programmet omfattar som mest 350 000 konvertibler där en konvertibel ger rätt för innehavaren att konvertera till en aktie av serie B i bolaget. Konvertering kan ske från och med den 9 december 2011 till och med den 21 maj 2012. Konverteringskursen kommer att motsvara 125 procent av en genomsnittlig kurs för bolagets aktie under mätperioden 23 april - 29 april 2009. Vid full konvertering kommer bolagets aktiekapital att öka med 35 000 kronor vilket innebär en utspädning om cirka 1,1 procent av aktiekapitalet och 0,8 procent av röstetalet.
Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner
Årsstämman beslöt bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, dock längst intill årsstämman 2010, besluta om nyemissioner av högst 3 200 000 aktier av serie B. De nya aktierna får tecknas med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Skälet till att styrelsen skall kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att finansiering kan komma att behövas med anledning av framtida företagsförvärv mot betalning i aktier och/eller genom nyemission av aktier mot betalning i apportegendom.
Förvärv och överlåtelse av egna aktier
Årsstämman beslöt bemyndiga styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier. Förvärv får ske av högst så många aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger fem procent av samtliga aktier i bolaget. Överlåtelse skall kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt såväl på NASDAQ OMX Stockholm som till tredje man i samband med förvärv av företag eller verksamhet. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen möjlighet att justera bolagets kapitalstruktur samt att möjliggöra förvärvsfinansiering genom utnyttjande av egna aktier.

För mer information kontakta:
ReadSoft AB Jan Andersson, VD, tel: 0708 - 37 66 00 eller Jonna Opitz, Informationschef, tel: 0708 - 37 86 68 e-mail: jonna.opitz@readsoft.com


Om ReadSoft
ReadSoft är en världsledande leverantör av programvara för Dokumentautomation. ReadSofts programvara gör det möjligt för företag att automatisera dokumentprocesser som datainmatning, dokumentsortering, validering mot affärssystem, arbetsflöden, e-fakturering mm. Resultaten är snabbare och billigare dokumenthantering samt ökad kontroll.ReadSoft är världens överlägset ledande aktör på automatisk fakturahantering. Specialiserade så kallade "Solution Labs" för processer inom SAP, Oracle, Microsoft, och Capture, säkerställer att ReadSoft levererar spjutspetsteknologi med högt kundvärde. Sedan starten 1991 har ReadSoft växt till en världsledande koncern med verksamhet i 16 länder på fem kontinenter, och med ett omfattande nätverk av globala och lokala partner. Huvudkontoret finns i Helsingborg och bolaget är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. För mer information, besök www.readsoft.com.