Sveriges Byggindustrier

Återinkalla Byggkommissionen!

Pressmeddelande   •   Jun 27, 2003 12:03 CEST

Återinkalla Byggkommissionen!

På torsdag den 3 juli strejkar omkring 60 000 yrkesarbetare inom byggsektorn i bland annat Stockholm, Göteborg, Malmö. Varför, undrar vi som företräder de företag som drabbas av strejken och företagens kunder: bostadsföretag, skolor, dagis, Vägverket, Banverket, industrier och många andra.

Bakgrunden ger en spännande inblick i förhållandena på svensk byggarbetsmarknad.
Svenska Elektrikerförbundet (SEF) sade under våren upp kollektivavtalet med Elektriska Installatörsorganisationen EIO. Detta avtal reglerar löne- och anställningsvillkor för cirka 18 000 elektriker.

Eftersom detta avtal var treårigt med sista året uppsägningsbart borde den förhandling som inleddes enbart gällt utgående lön, om den sedan länge etablerade praxisen på svensk arbetsmarknad följts. Så blev inte fallet, vilket i sig är synnerligen anmärkningsvärt. SEF inledde en helt ny avtalsförhandling med 28 yrkanden om förändringar eller tillägg till kollektivavtalet. Paradfrågan blev "pressade byggtider".

SEF menar att om SEF:s ombudsmän bedömer att pressade arbetsförhållanden gäller för en elektriker under sammanlagt mer än 24 timmar under en månad så skall hela månadslönen höjas 25 % och dessutom skall elektrikern få en extra semesterdag. Om ombudsmannen bedömer att förhållandet gäller varje månad under ett år så utgår ett lönetillägg på cirka 70 000 kronor och dessutom 12 extra semesterdagar.

Alla näringslivets arbetsgivarförbund har deklarerat att de inte accepterar en sådan regel för egen del och dessutom att de inte accepterar att EIO tecknar ett kollektivavtal med SEF som innehåller en sådan regel.

Vi tror att de flesta yrkesarbetande känner en viss press under sammanlagt minst 24 timmar varje månad. Känslan skulle inte minska om vi visste att högre lön och extra semesterdagar utgår som kompensation. Om SEF:s krav skulle gälla i den för internationell konkurrens utsatta industrin, kommer en stor del av denna snabbt att slås ut. På sikt leder kostnadsökningen till arbetslöshet också i hemmamarknadsbranscherna.

Kostnadsläget för industrin bekymrar dock inte SEF. I skuggan av kommunalkonflikten tog SEF ut alla elektriker som utförde arbeten med kommuner eller landsting som slutkund för att sätta tryck på arbetsgivarparten EIO att acceptera yrkandet om lönetillägg och extra semesterdagar. Strejkvarslet var utformat så att det skulle framstå som en sympatiaktion för Kommunalarbetarförbundet och därmed inte väcka anstöt hos allmänheten. När Kommunal tecknade avtal så upphörde SEF:s strejk trots att EIO inte accepterat kravet.

SEF varslade på nytt om strejk. Denna gång gällde varslet ett fåtal elektriker, cirka 150 stycken, vid 12 mycket störningskänsliga processindustrier och byggarbetsplatser för att få igenom sitt yrkande. De ekonomiska konsekvenserna för industri- och byggföretagen är mycket stora och störningarna strejken förorsakar kommer att ta lång tid att återställa. De blygsamma kostnaderna för SEF, mindre än 100 000 kronor om dagen, står inte i rimlig proportion till de mångmiljonbelopp strejken kostar de strejkdrabbade företagen och deras kunder.

SEF satte också ett stort elinstallationsföretag, vars chef sitter i EIO:s styrelse, i blockad för att han tydligt uttalat att han önskade att det nuvarande avtalet borde ersättas av ett modernt framtidsinriktat kollektivavtal. Denna stridsåtgärd anser vi vara en kränkning av föreningsfriheten. Det ansåg lyckligtvis många i SEF:s omgivning också och med stor tillfredsställelse mottog vi beskedet att SEF, efter påtryckningar, återtagit denna stridsåtgärd. De ekonomiska konsekvenserna för företaget skulle ha blivit mycket stora och, om blockaden blivit långvarig, hotat hela företaget existens.

Medlarna i elektrikerkonflikten lämnade i förra veckan ett slutbud. EIO accepterade, med stor tvekan, slutbudet medan SEF förkastade slutbudet då medlarna inte hade gått SEF till mötes i yrkandet om lönetillägg och extra semesterdagar. Strejken utlöstes vid de tolv arbetsplatserna.

LO:s ledning insåg efter viss betänketid att ett litet förbund som SEF inte kan driva en stor fråga av så allmängiltig karaktär. Frågan skall hanteras gemensamt av de stora förbunden inom LO och därför måste SEF frånträda yrkandet. När SEF nu frånträtt yrkandet talar all logik för att även SEF skulle acceptera medlarnas slutbud. Men det gör inte SEF och strejken fortsätter. Men vad strejkar SEF för nu? EIO väntar på besked.

Trots att SEF inte vet varför de tagit ut medlemmar i strejk ber de Svenska Byggnadsarbetareförbundet och Svenska Målareförbundet att genomföra en sympatistrejk. Byggnads och Målarna ställer välvilligt upp och ser en möjlighet till en egen förebyggande markering mot företagen i byggsektorn. Byggnads motiverar sympatistrejken med att medlarbudet till SEF och EIO "i förlängningen även är ett hot mot våra kollektivavtal och dess lönesystem". En strejk i förebyggande syfte helt enkelt – en "bra att ha"-strejk.

Det är uppenbart att det är någonting som inte fungerar på svensk byggarbetsmarknad. Den balans mellan parterna som eftersträvats av statsmakterna och huvudorganisationerna existerar inte på byggarbetsmarknaden.

De gångna veckorna visar att den statliga Byggkommissionen under Lars-Eric Ericssons ledning behöver återinkallas för att se över arbetsmarknadsförhållandena inom byggsektorn. Det gäller bland annat att se över om Medlingsinstitutet har tillräckliga befogenheter för att lösa sina uppgifter, och om konfliktreglerna är rimliga.

Dagens situation närmar sig det samhällsfarliga och Byggkommissionen borde därför inkallas för att snabbt se över detta.

Stockholm den 26 juni 2003

Sveriges Byggindustrier Elektriska Installatörsorganisationen EIO Maskinentreprenörerna
Bo Antoni Hans Enström Nils Jakobsson
VVS-Installatörerna Målarmästarnas Riksförening Plåtslageriernas Riksförbund
Per Ossmer Arne Jacobsson Robert Kiejstut

För kompletterande information ring
Bo Antoni, Sveriges Byggindustrier, 08-698 58 36 eller 0709-25 58 36
Hans Enström, EIO, 08-762 75 77 eller 0708-38 75 77
Nils Jakobsson, Maskinentreprenörerna, 08-762 70 72 eller 0708-28 35 59
Per Ossmer, VVS-Installatörerna, 08-762 75 36 eller 0709-62 75 36
Arne Jakobsson, Målarmästarnas Riksförening, 08-453 90 15 eller 0705-80 80 80
Robert Kiejstut, Plåtslageriernas Riksförbund, 08-762 75 86 eller 0705-68 75 86