Avanza AB

Återköp av egna aktier

Pressmeddelande   •   Aug 30, 2007 14:30 CEST

Styrelsen för Avanza AB (publ) har beslutat att inom ramen för det bemyndigande om förvärv av egna aktier, uppgående till maximalt 10 procent av aktierna i Avanza AB (publ), som erhölls på årsstämma den 22 mars 2007, inleda återköp av egna aktier. Bemyndigandet gäller fram till nästa årsstämma. Avanza AB (publ) har idag inget innehav av egna aktier.

Återköpet kommer att ske i omgångar och är beroende av marknadsvillkor och gällande regler vid respektive tidpunkt.

Förvärven av egna aktier ska ske under tiden fram till årsstämma 2008. Återköpen ska ske över börsen till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet.

Syftet med återköpen är att genomföra en justering av storleken på det egna kapitalet, till följd av att de nya reglerna om kapitaltäckning (Basel II) medför ett lägre kapitalbehov.


För mer information:

Nicklas Storåkers, verkställande direktör Avanza AB (publ), telefon 070-861 80 01