Nordea Bank AB

Återköp av egna aktier

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2004 12:56 CEST

Styrelsen för Nordea Bank AB (publ) har idag beslutat att banken, inom ramen för bemyndigandet från bolagsstämman, ska återuppta återköpsprogrammet av högst 139 miljoner egna aktier (motsvarande cirka 5 procent av aktierna i bolaget).

Återköpen av sådana aktier kan komma att genomföras någon gång mellan dagens publicering av delårsrapporten för tredje kvartalet och nästa ordinarie bolagsstämma. Beslutet att inleda återköpet av aktier är beroende av marknadsförhållandena, regleringsbegränsningar och kapitalpositionen vid varje tidpunkt. Köpen kommer att genomföras på börserna i Helsingfors, Stockholm och Köpenhamn inom det registrerade prisintervallet på de aktuella börserna vid varje tidpunkt, varvid intervallet ska anses utgöras av differensen mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

Avsikten med förvärven är att omfördela kapital till bolagets aktieägare och därigenom bidra till en effektivare användning av Nordeas resurser. Effekten av återköpen på bolagets vinst per aktie och avkastning på eget kapital väntas bli positiv. Antalet utestående aktier är för närvarande 2 846 miljoner. Nordea innehar cirka 62 miljoner egna aktier. Nordeas primärkapitalrelation var per 30 september 7,6 procent, inklusive periodens resultat intill 30 september.

För ytterligare information:
Arne Liljedahl, Group CFO och Executive Vice President, 08 614 7996
Johan Ekwall, chef för Investor Relations, 08 614 7852
Erik Evrén, informationschef Sverige, 08 614 8611