Nordea Bank AB

Återköp av egna aktier

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2005 10:12 CEST

Styrelsen för Nordea Bank AB (publ) har idag beslutat att bolaget, inom ramen för bemyndigandet från bolagsstämman, ska återköpa högst 50 miljoner egna aktier (motsvarande cirka 2 procent av aktierna i bolaget).


Förvärv skall kunna ske intill nästa ordinarie stämma, dvs under perioden den 27 oktober 2005 - den 4 april 2006. Inga förvärv kommer att göras under trettio dagar innan offentliggörande av kvartalsrapport, dagen för offentliggörandet inkluderad.

Beslutet att inleda återköp av aktier är beroende av marknadsförhållandena, regleringsbegränsningar och kapitalsituationen vid varje tidpunkt. Köpen kommer att genomföras på börserna i Helsingfors, Stockholm och Köpenhamn inom det registrerade kursintervallet på de aktuella börserna vid varje tidpunkt, varvid intervallet ska anses utgöras av differensen mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

Syftet med återköpen är att återföra medel till aktieägarna och därmed långsiktigt öka vinsten per aktie. Avsikten är att föreslå bolagsstämma att sätta ned aktiekapitalet genom indragning av de återköpta aktierna.

Effekten av återköpen på bolagets vinst per aktie och avkastning på eget kapital väntas bli positiv. Antalet utestående aktier är för närvarande 2 639 miljoner. Den 30 september innehade Nordea 67,1 miljoner egna aktier. Nordeas primärkapitalrelation var per i slutet av september 7,0 procent, inklusive resultatet efter skatt för de första nio månaderna.

För ytterligare information:
Arne Liljedahl, Group CFO och Executive Vice President, 08-614 7996
Johan Ekwall, chef för Investor Relations, 08-614 7852, 070-607 92 69
Boo Ehlin, Chief Communication Officer, Sweden, 08-614 8464