E.ON Sverige AB

Återreglering är en återvändsgränd / Return to regulation is a cul-de-sac

Pressmeddelande   •   Mar 23, 2006 11:19 CET

Den nordiska elmarknaden fungerar bra och nämns ofta som ett föredöme i Europa! Inget annat EU-land har lägre elpriser än Sverige! Inget annat EU-land har en effektivare och renare elproduktion. Samtidigt kan den nordiska elmarknaden fortfarande utvecklas, till exempel genom ett utbyggt kraftöverföringssystem, för att öka effektiviteten i marknaden. De politiska besluten måste bli långsiktiga med utgångspunkt från en alltmer integrerad europeisk energimarknad.

- De investeringar som nu sker inom den svenska energisektorn är enorma, till exempel för att höja effekt i våra kärnkraftverk. Att ropa på en återreglering av elmarknaden är en flipflop-politik som vi definitivt inte behöver. Diskussion om återreglering blir lika mycket en återvändsgränd som framtvingade nedstängningar av kärnkraftverk eller kraftiga ökningar av energiskatterna. De motverkar marknadens funktion och skapar osäkerhet inför framtida investeringar, säger Lars Frithiof, koncernchef E.ON Sverige.


Energimarknadsinspektionens rapport ”Prisbildning och konkurrens på elmarknaden” visar att elmarknaden fungerar. Utvecklingen av råkraftpriset på den nordiska marknaden kan i sin helhet förklaras av fundamentala faktorer inkluderande bland annat kraftigt ökade bränslepriser på världsmarknaden samt de ambitiösa klimatmål och handeln med utsläppsrätter som Europa har enats om. Inspektionen konstaterar att en återgång till en reglerad marknad skulle resultera i en ”ineffektiv råkraftmarknad”.

- Vi ser tydligt hur en kombination av stigande produktionsskatter, utdragen och komplicerad tillståndshantering samt osäkerhet kring kraftvärmeskattens utformning snedvrider konkurrensen gentemot omvärlden och försvårar för investeringar. En återgång till en prisreglerad marknad är ingen lösning, säger Lars Frithiof.

Det är mycket angeläget att Sverige ska fortsätta vara en konkurrenskraftig industrination. Industrin är en viktig kund för E.ON. Under lång tid har E.ON hävdat att investeringar i ny kraftproduktion måste genomföras för att trygga elförsörjningen. Vi har också starkt motsatt oss avvecklingen av kärnkraften.

- Det behövs mer produktionskapacitet på den svenska elmarknaden och det står i dag alla aktörer fritt att tillföra ny elproduktion till marknaden. För att detta ska ske krävs dock en långsiktig och stabil energi- och skattepolitik. De investeringar som E.ON nu genomför på 22 miljarder kronor går bland annat till ny el- och värmeproduktion, förstärkta elnät, modernisering och kapacitetshöjning av befintlig elproduktion, utbyggnad av naturgas och nybyggd vindkraft. Investeringarna beräknas ge ett tillskott av el på 6-7 TWh från 2009, men äventyras förstås av en alltför ryckig energipolitik och om signaler om en återreglering, säger Lars Frithiof.

I den grönbok som ska diskuteras av EUs stats- och regeringschefer vid Europeiska rådets möte den 23-24 mars, lyfts ”security of supply” fram som ett prioriterat mål. I dag importeras 50 procent av EUs energibehov. Om inget görs kommer denna siffra stiga till 70 procent inom 20 år.

- Alla krafter behöver samlas kring det gemensamma målet om långsiktiga spelregler på kraftmarknaden, som stimulerar nya investeringar och bidrar till den svenska tillväxten och nya jobb. Industri, kraftbolag och en långsiktig politisk agenda måste utgöra ett partnerskap för ett framtida nordiskt kraftcenter, säger Lars Frithiof.

För frågor kontakta Lars Frithiof, koncernchef, E.ON Sverige, telefon 0705-81 10 77 eller Stieg Claesson, kommunikationsdirektör E.ON Sverige, telefon 040-25 55 02.

Utsänt av:
E.ON Sverige AB (Publ)
Kommunikation
Stieg Claesson

Return to regulation is a cul-de-sac

The Nordic electricity market is functioning well and is often cited as a model of excellence in Europe. No other EU country has lower electricity prices than Sweden! No other EU country has more efficient or cleaner electricity production! At the same time, the Nordic electricity market can still be developed, for example through an expanded power-transmission system to increase efficiency in the market. The political decisions taken must be long-term in nature and based on an integrated European energy market.

“The investments now being made within the Swedish energy sector are enormous and include, for example, increasing the output capacity of our nuclear power facilities. Calling for a return to regulation of the electricity market is a flip-flop policy that we definitely don’t need. Discussions about a return to a regulated market are as much of a cul-de-sac as discussions about an enforced closure of nuclear power facilities, or a sharp increase in energy taxes. They militate against the market’s function and create uncertainty about future investment,” says Lars Frithiof, Chief Executive Officer of E.ON Sverige.

The report on pricing and competition in the electricity market presented by the Energy Markets Inspectorate within the Swedish Energy Agency shows that the electricity market is functioning. The trend of raw power prices in the Nordic market is due entirely to fundamental factors, including sharply increased fuel prices in the world market and the ambitious climate goals and trading in emission rights that have been agreed in Europe. The Inspectorate notes that a return to a regulated market would result in an “inefficient raw power market.”

“We can see clearly how a combination of rising production taxes, the prolonged and complicated handling of permits, and uncertainty surrounding the formulation of a tax on cogenerated power will distort competition in relation to external markets and make investments difficult. A return to a price-regulated market is not a solution,” says Lars Frithiof.

It is very important that Sweden remains a competitive industrial nation. Industry is an important customer for E.ON. For many years, E.ON has claimed that investments in new power production must be implemented in order to secure electricity supply. The company has also strongly opposed the discontinuation of nuclear power.

“More production capacity is needed in the Swedish electricity market and all of the players are free today to deliver new electricity production to the market. However, in order for this to happen, a long-term and stable energy and tax policy must be formulated. The investments valued at SEK 22 billion that are currently being implemented by E.ON will go toward new electricity and heat production, strengthened electricity networks, modernization and capacity-enhancement of existing electricity production facilities, the expansion of natural gas and new windpower production facilities. It is estimated that these investments will contribute 6-7 TWh of electricity as of 2009, but they are naturally jeopardized by an excessively disjointed energy policy and by signals indicating a return to regulation,” says Lars Frithiof.

In the Green Book that will be discussed by the EU heads of government at the Council of Europe meeting on March 23-24, “security of supply” will be presented as a prioritized goal. Today, 50 percent of the EU’s energy requirements are imported. Unless something is done, this figure will rise to 70 percent within the next 20 years.

“All resources need to be mobilized around the common goal of formulating long-term game rules for the power market, which will stimulate new investment and contribute to Sweden’s growth and new jobs. Industry, power companies and a long-term political agenda must constitute a partnership for a future Nordic power center,” underlines Lars Frithiof.

For further information please contact Lars Frithiof, President and CEO of E.ON Sverige +46 705 81 10 77, or Stieg Claesson, Senior Vice President, Corporate Affairs, E.ON Sverige +46 40 25 55 02.

Released by:
E.ON Sverige AB (Publ)
Communication
Stieg Claesson