Eskilstuna kommun

Åtgärder bidrog till ett positivt ekonomiskt resultat

Pressmeddelande   •   Jan 26, 2016 15:00 CET

Under hösten stod det klart att Eskilstuna kommun hade ett mycket ansträngt ekonomiskt läge och riskerade ett underskott för 2015. För att bromsa kostnadsutvecklingen beslutades om ekonomiska åtstramningar, bland annat inköpsstopp och restriktivitet kring anställningar. Tillsammans med tillskottet från regeringens extra ändringsbudget har åtgärderna bidragit till att vända det prognosticerade underskottet på 20 miljoner kronor till ett överskott på cirka 107 miljoner kronor för Eskilstuna kommun.

Även bolagskoncernen gör ett starkt resultat på cirka 130 miljoner och klarar därmed det höjda avkastningskravet på 20 miljoner kronor för 2015.

- Redan efter delårsrapport 1 såg vi det svåra ekonomiska läget och beslutade om åtgärder för att få en ekonomi i balans, säger Jimmy Jansson, kommunstyrelsens ordförande. Vid halvårsskiftet visade det sig att åtgärderna inte varit tillräckliga och prognoserna pekade på ett underskott på 20 miljoner kronor om inget ytterligare gjordes. Vi beslutade därför att införa inköpsstopp, restriktivitet kring anställningar och att lägga nya projekt på is om de inte ledde till ökad effektivitet. Det är viktigt att vi har en stark ekonomi för att klara de investeringar vi behöver göra, bland annat för att bygga nya äldreboenden, förskolor och bostäder.

- Jag vill rikta ett stort tack till våra medarbetare och chefer för de insatser som lett till att vi nu börjat sänka våra kostnader och stärka våra resultat, säger kommundirektör Pär Eriksson. I ett mycket pressat läge har alla tagit ansvar och ansträngt sig och det har gett resultat. Vi har nu ett bättre utgångsläge, men vi behöver fortfarande sänka våra inköpskostnader både 2016 och 2017 för att fortsätta ha en välskött kommun.

Det budgeterade resultatet 2015 var plus 110 miljoner kronor. Vid delårsrapport 2 låg det prognosticerade årsresultatet på minus 20 miljoner kronor. Det slutliga resultatet för 2015 uppgår till ett överskott på cirka 107 miljoner kronor. Överskottet består bland annat av ett tillskott på 55 miljoner kronor från regeringens extra ändringsbudget. Det är nu tolfte året i rad som Eskilstuna kommun redovisar ett positivt ekonomiskt resultat.

- Inköpsstoppet har bromsat kostnadsutvecklingen med cirka 40 miljoner samt minskat personalkostnaderna med uppskattningsvis 10 miljoner, säger ekonomidirektör Tommy Malm.

Nämndernas resultat 2015

Belopp i mnkrÅtagande -15Prognos DR 2Bokslut
Kommunstyrelsen 13,0 14,9 28,8
  - Kommunledningskontoret   8,4 12,9 19,5
  - Konsult och uppdrag   4,6   2,0   9,3
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden   7,0   7,0   7,0
Barn- och utbildningsnämnden 20,0 30,5 51,5
Kultur- och fritidsnämnden   2,0   2,6   2,8
Miljö- och räddningstjänstnämnden   0,5   0,5   3,0
Socialnämnden-25,0-41,0-31,2
Stadsbyggnadsnämnden   1,5  -1,6   6,8
Torshälla stads nämnd-11,0-18,9-20,0
Vård- och omsorgsnämnden-47,0-74,2-62,7
Överförmyndarnämnden  -0,5  -0,5  -0,3
Summa-39,5-79,8-14,3

Fortsatt restriktivitet
När kommunfullmäktige beslutade om de ekonomiska ramarna för 2016 beslutades också att inköpskostnaderna ska minska med 10 miljoner kronor under 2016 och med 30 miljoner kronor 2017.

- För att klara de ekonomiska och kvalitetsmässiga kraven krävs en fortsatt restriktivitet både vad gäller inköp och anställningar, säger ekonomidirektör Tommy Malm. Därför övergår inköpsstoppet till en ansvarsfull restriktivitet utifrån läget i respektive förvaltning.

Restriktivitet gäller för inköp av inventarier, möbler, externa konsulttjänster, resor, kontorsmateriel och IT-utrustning. Även i fortsättningen är det varje förvaltningschef som ska besluta om rekrytering av tillsvidareanställningar. När det gäller start av nya projekt och verksamheter ska sådana som ökar effektiviteten för kärnverksamheten prioriteras.

Bakgrund
Kommunerna i Sverige har under 2015 haft en svår ekonomisk situation. Bidragande orsaker är en svagare konjunktur med lägre skatteintäkter, fler barn i förskola och grundskola samt ökade kostnader inom vård och omsorg. De kommande två mandatperioderna kommer att vara tuffa med bland annat stora demografiska utmaningar och behov av att successivt bygga ut äldreomsorgen.

För Eskilstuna kommun är en stark ekonomi och en växande stad med ökade skatteintäkter grunden för att fortsätta höja utbildningsnivån, skapa sysselsättning, ta ansvar för en socialt hållbar framtid och bygga en attraktiv stad. Det ger förutsättningar för nödvändiga investeringar ibland annat ny infrastruktur, kommunikationer, bostäder, äldreboenden, förskolor och arena.

För mer information:
Pär Eriksson, kommundirektör, 070-167 21 45
Tommy Malm, ekonomidirektör, 073-950 66 80

Eskilstuna - den stolta Fristaden - har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.