Miljödepartementet

Åtgärder för att stärka kundernas ställning på energimarknaden

Pressmeddelande   •   Mar 22, 2006 13:35 CET

Flera utredningar som regeringen beställt konstaterar att konkurrensen på den svenska elmarknaden måste bli bättre, så att inte hushåll och företag behöver betala omotiverat höga elpriser. En av flera viktiga förutsättningar för att marknaden ska fungera bättre är ett tydligt regelverk som underlättar möjligheterna att vara en aktiv kund.

I dag har regeringen därför överlämnat propositionen "Åtgärder för att stärka kundernas ställning på energimarknaden m.m." till riksdagen. Propositionen innehåller ett stort antal förslag för att förbättra kundernas ställning på elmarknaden:

- Snabbare leverantörsbyten, både avseende avläsning och hur snabbt kunden kan byta. Det ska inte ta mer än 15 dagar att byta elbolag.
- En väl fungerande elmarknad kräver aktiva och informerade kunder. Alla elhandlare ska därför i framtiden tydligt informera om priser och övriga leveransvillkor. Elhandlaren ska också meddela kunden i god tid om när avtalet löper ut samt att vad detta innebär för kunden.
- Administrationen av leverantörsbyten ska bli enklare och tydligare krav kommer att ställas på elleverantören.
- Bättre övervakning av konkurrensen på elmarknaden, bland annat genom ökat samarbete och samråd mellan Energimarknadsinspektionen, Konkurrensverket, Konsumentverket och Finansinspektionen.

- Elpriserna är höga och kännbara för alla konsumenter. En rättvis prissättning kräver en bättre konkurrens på marknaden och då måste vi stärka kundernas ställning. Regeringen skapar nu ett tydligare regelverk och ger kunderna tillgång till tillräcklig information för att kunna agera och göra medvetna val, säger samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin.

Regeringen arbetar just nu med att genomföra flera åtgärder som är viktiga ur ett konsumentperspektiv:
- Förbättrad räkningsinformation till kund. Elleverantörerna ska tydligt ange på fakturan sammansättningen av energikällor som använts för att framställa elen samt hur stora koldioxidutsläpp detta har fört med sig. Dessutom ska kundens förbrukning för samma period tidigare år anges - så att kunden upptäcker om något drastiskt hänt med förbrukningen.

- Skärpta krav på åtskillnad mellan nät och elhandel. För alla elföretag som har flera än 100 000 kunder ökar kraven på formell åtskillnad mellan produktion av el och elhandel. Detta innebär skärpta regler för att öka konkurrensen på marknaden.

- Gränsen för att omfattas av timvis mätning sänks. Detta ger cirka 70 000 kunder tillgång till timmätare och ökar flexibiliteten på efterfrågesidan. Timvis mätning innebär också att nätföretagen kan införa tidstariffer, exempelvis nattaxa, så att konsumenterna får lägre priser och nätföretagen jämnare belastning.

- Årligen satsar regeringen 90 miljoner kronor på den viktiga kommunala energirådgivningen.

Insatserna i propositionen har en bred parlamentarisk förankring. Alltsedan 1997 års energipolitiska uppgörelse samarbetar den socialdemokratiska regeringen med centerpartiet och vänsterpartiet i energifrågorna.

- · Snabbare leverantörsbyten, både avseende avläsning och hur snabbt kunden kan byta. Det ska inte ta mer än 15 dagar att byta elbolag.
- · En väl fungerande elmarknad kräver aktiva och informerade kunder. Alla elhandlare ska därför i framtiden tydligt informera om priser och övriga leveransvillkor. Elhandlaren ska också meddela kunden i god tid om när avtalet löper ut samt att vad detta innebär för kunden.
- · Administrationen av leverantörsbyten ska bli enklare och tydligare krav kommer att ställas på elleverantören.
- · Bättre övervakning av konkurrensen på elmarknaden, bland annat genom ökat samarbete och samråd mellan Energimarknadsinspektionen, Konkurrensverket, Konsumentverket och Finansinspektionen.


Kontakt:
Cecilia Eklund
Pressekreterare hos Mona Sahlin
08-405 38 40
070-566 38 88
cecilia.eklund@sustainable.ministry.se

Catarina Eriksson,
Kansliråd
08-405 20 06
-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Proposition 2005/06:158 Åtgärder för att stärka konsumenternas roll på elmarknaden (http://www.regeringen.se/sb/d/5968/a/60732)