Staffanstorps kommun

Åtgärder för ett säkert och effektivt VA-system i Staffanstorp

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2006 15:36 CET

Staffanstorps tätort drabbades hårt av källaröversvämningar i samband med det häftiga åskvädret den 9 augusti i år. När skyfallet var som intensivast motsvarade det enligt tillgänglig statistik ett regn som faller var 40:e år. Hittills har cirka 120 fastighetsägare anmält att de fått in vatten i sina källare.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 21 augusti att omgående starta en utredning om vilka åtgärder som kan vidtas för att minska risken för framtida översvämningar framför allt i områdena närmast reningsverket d v s Sliparevägen med flera. Denna utredning ska vara avslutad senast den 31 december 2006. Åtgärderna ska genomföras snarast möjligt.

I arbetsutskottetss beslut ingick också att utreda dels dimensionering av nuvarande ledningar, dels förekomst av inläckage av dagvatten i avlopps-ledningssystemet, dels reningsverkets kapacitet att ta emot vatten, dels underhåll av rensnings-brunnar. Denna utredning, som också startade omgående, kommer att kräva en längre tidsperiod för att slutföras. Den innebär ett arbete som ska leda till att Staffanstorp får ett säkert och effektivt VA-system med ett långsiktigt mål för underhåll och förnyelse i systemen. Här ingår också utredningar och planering för anslutning till befintligt ledningsnät i samband med utbyggnaden inom Tillväxt 7000.

Nämndservice stadsbyggnads tekniska avdelning kommer från och med januari 2007 att utökas med en VA-ingenjör som ska arbeta med de aktuella VA-utredningarna.