Europaparlamentet

Åtgärder krävs för att mildra de ekonomiska följderna av höjda energipriser

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2007 15:38 CET

EU bör agera för att mildra de negativa konsekvenskerna för EU:s ekonomi till följd av de höjda energipriserna. Ledamöterna påpekar att om ingenting görs kommer EU:s beroende av importerad energi att öka från dagens 50 % till drygt 70 % 2030. Parlamentet yrkar på massiva investeringar inom energisektorn när det gäller infrastruktur, produktion och energieffektivitet.I det initiativbetänkande av Manuel António DOS SANTOS (PSE, PT) om de makroekonomiska följderna av energiprisökningen parlamentet antagit, påpekar ledamöterna att de nuvarande oljeprishöjningarna är jämförbara med dem som inträffade på 70- och 80-talen. Skillnaden är dock den här gången att prisökningen delvis beror på ökad efterfrågan från bl.a. Kina vilket riskerar att göra ökningen bestående.Ekonomiska konsekvenser

Ledamöterna befarar att en kännbar konsekvens av det höjda oljepriset i EU kommer att bli minskad tillväxt, eftersatta investeringar och minskad sysselsättning, med stigande inflationstryck och höjda räntor som följd. Parlamentet påpekar också att de som riskerar att drabbas hårdast av de höjda energipriserna är redan missgynnande sociala grupper. Ökande kostnader för boende, uppvärmning och transporter bör motverkas av lämpliga åtgärder som garanterar att dessa tjänster, trots oljeprisökningen, är rimligt prissatta och tillgängliga, i syfte att upprätthålla rörligheten och undvika social marginalisering och utarmning, anser parlamentet.De sektorer som drabbas värst är bostads- och transportsektorn. Transportsektorn, som står för 56 procent av EU:s oljeförbrukning, bör omfattas av en heltäckande EU-strategi, anser ledamöterna, i syfte att fasa ut fossila bränslen inom sektorn och främja ökad användning av rena energikällor för transporter. Parlamentet efterlyser därför ett ramdirektiv för energieffektivitet inom transportsektorn och understryker att övergången till andra transportsätt är ett viktigt sätt att minska oljeanvändningen. Parlamentet uppmanar vidare till harmonisering av personbilslagstiftningen med en harmoniserad koldioxidbaserad fordonsbeskattning för hela EU.Med hänsyn till det brådskande behovet att få ner energipriserna på de inhemska energimarknaderna, noterar ledamöterna att energimarknaderna fortfarande i stor utsträckning är nationella och domineras av ett fåtal företag, både privata och offentliga, som ofta också äger infrastrukturen. Kommissionen och de nationella konkurrens- och tillsynsmyndigheterna uppmanas att särskilt uppmärksamma energiföretagen. Ledamöterna anser det grundläggande att frikoppla infrastrukturen från leverantörerna för att få de nationella marknaderna och den inre marknaden att fungera ordentligt, och för att det ska finnas incitament att investera i infrastrukturen.Enorma investeringar fordras

Parlamentet påpekar att det krävs kolossala investeringar i energiinfrastruktur och energiförsörjning de närmaste åren. Det efterlyser en ingående EU-övergripande debatt om olika energikällor där det tas hänsyn till samtliga kostnader i samband med energiproduktion, lagring, distribution, transport, förbrukning och leveranssäkerhet liksom till säkerhets- och avfallsaspekter och deras bidrag till klimatförändringen, särskilt när det gäller koldioxidutsläpp. Om ingenting görs kommer EU:s beroende av importerad energi att öka från dagens 50 % till 71 % 2030.I betänkandet uppmanas kommissionen och rådet att utarbeta en detaljerad plan för att minska EU:s beroende av oljeimport och inleda en övergång till ren energi och förbättrad energieffektivitet. Kommissionens handlingsplan för energieffektivitet framhålls som en nyckelåtgärd för att spara energi och således minska energiberoendet.Tryggad tillgång

Slutligen efterlyser parlamentet en EU-integrerad nödmekanism för att garantera tillgången. Det föreslår att den lägsta nivån för EU:s oljelager höjs från 90 till 120 förbrukningsdagar och att man skapar ett minsta lager av gas på åtminstone 90 dagar. Parlamentet beklagar i detta sammanhang att kommissionen inte föreslog en ökning och uppdelning av nödlagren av olja och gas inom ramen för sitt integrerade energi- och klimatpaket av den 10 januari 2007.Det framhåller att en veckopublikation (utgående från offentlig statistik, som i USA) innehållande uppgifter om de europeiska lagren av olja och oljeprodukter samt import och export av sådana produkter, redovisade per produktkategori (råolja, bensin, diesel, eldningsolja, övrigt) skulle göra det lättare att bedöma de spänningar som uppträder på världsmarknaden, att uppskatta den faktiska konsumtionen i Europa, att minska marknadsaktörernas reflexmässiga orientering mot de amerikanska lagren och sålunda bidra till att utjämna svängningarna i oljepriserna.Föredragande: Manuel António DOS SANTOS (PSE, PT)

Betänkande: A6-0001/2007

Beslutsförfarande: Initiativbetänkande

Debatt: 13.2.2007

Omröstning: 15.2.2007