ABB AB

ABB Ltd inbjuder till årsstämma 2009

Pressmeddelande   •   Apr 08, 2009 16:54 CEST

ABB Ltd:s årsstämma hålls i Zürich 5 maj 2009
Informationsmöte för aktieägare i Sverige hålls i Västerås 6 maj 2009

Dagordning för årsstämman i Zürich 5 maj

1. Rapportering beträffande räkenskapsåret 2008
2.1 Godkännande av årsredovisning, koncernbokslut och årsbokslut 2008
2.2 Rådgivande röstning om ersättningar till styrelse och koncernledning
3. Ansvarsfrihet för styrelse och ledning
4. Disposition av disponibla vinstmedel och upplösning av bundna reserver
5. Förnyande av godkänt aktiekapital
6. Kapitalminskning genom återbetalning av nominellt värde
7. Ändring i bolagsordningen relaterad till kapitalminskningen
8. Val av styrelseledamöter
9. Val av revisorer

Dokumentation
Årsredovisningen med revisionsberättelsen samt styrelsens förslag finns tillgäng¬liga för granskning av aktieägarna från och med den 14 april 2009 vid bolagets huvud¬kontor i Zürich-Oerlikon, Schweiz, samt i Sverige vid ABB:s kontor, Kopparbergs¬vägen 2, Västerås. Inbjudan med dagordning och styrelsens förslag sänds i Sverige per post till aktieägare som är införda i den av Euroclear Sweden förda aktieboken med rösträtt. Årsredovisningen finns på internet på ABB:s webbplats www.abb.com resp www.abb.se.

Anmälan och inträdeskort
Aktieägare, som är införda i den av Euroclear Sweden förda aktieboken senast den 24 april 2009, har rätt att delta i års¬stämman respektive i informationsmötet. Inträdes¬kort erhålls genom att sända in den svars¬blankett som bifogas inbjudan till års¬stämman respektive informationsmötet. Svarsblanketten eller motsvarande anmälan måste vara bolaget till handa senast den 28 april 2009. Av tekniska skäl är det inte möjligt att ta hänsyn till anmälan som inkommer senare.

Informationsmöte i Sverige 6 maj kl 10.00
Medverkande från ABB-koncernen är Joe Hogan, koncernchef (CEO), Tom Sjökvist, ansvarig för divisionen Automation Products, samt Sten Jakobsson, vd ABB Sverige. Anmälan till informationsmötet görs på samma svarsblankett som till årsstämman.
Den fullständiga inbjudan på svenska och engelska finns på ABB:s webbplats www.abb.com resp www.abb.se.

Zürich den 8 april 2009
ABB Ltd
För styrelsen
Hubertus von Grünberg, styrelseordförande

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 120 000 medarbetare.

Media Relations:
ABB Corporate Communications, Zurich
Wolfram Eberhardt, Thomas Schmidt
tel: +41 43 317 6568
fax: +41 43 317 7958
media.relations@ch.abb.com

Investor Relations
Switzerland: Tel. +41 43 317 38 04
Sweden: Tel.+46 21 325 719
USA: Tel +1 203 750 7743
investor.relations@ch.abb.com