ABB AB

ABB Sverige 2009 – fortsatt bra utveckling

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2010 11:48 CET


Bra intäkter och resultat - kraftdivisionerna håller uppe orderingången medan automationsdivisionerna är påverkade av lågkonjunkturen.

ABB Sverige redovisade en orderingång på 30,5 miljarder kronor för 2009. Det är en ökning med 16 procent jämfört med 2008. Fortsatta investeringar i infrastrukturprojekt ledde till en mycket bra orderingång för kraftdivisionerna med bland annat flera stora kraftöverföringsprojekt. Den svaga konjunkturen med låg investeringsnivå hos industrikunderna innebar en minskad orderingång inom automationsverksamheten.

Intäkterna ökade med 6 procent till 28,3 miljarder kronor medan resultatet låg på en något lägre nivå än 2008. Antalet fast anställda medarbetare räknat i heltidstjänster minskade från 9000 till 8 700 till följd av de omstruktureringar och neddragningar som gjorts för att anpassa organisationen till läget på marknaden.

”På automationssidan hade vi en stor orderstock med oss in i 2009 genom en bra orderingång under tidigare år”, säger Sten Jakobsson, vd för ABB Sverige. ”Stora utleveranser på automationssidan tillsammans med det gynnsamma orderläget för kraftverksamheten har påverkat intäkter och resultat positivt.”

Marknadssituationen idag skiljer sig inte nämnvärt från föregående år. Läget är fortfarande osäkert. Energikunderna fortsätter att investera i ny och förbättrad infrastruktur medan industriinvesteringarna är på en fortsatt mycket låg nivå.

”Även om marknadsläget fortfarande är osäkert så ser bilden bra ut på längre sikt. ABB:s erbjudanden för integrering av förnybar energi och ökad energieffektivitet i framtidens hållbara samhälle ligger bra i tiden. Dessutom har ABB en god finansiell ställning”, säger Sten Jakobsson.

Klimatfrågan driver på intresset för användning av förnybar energi, som till exempel vind och sol. För att tillmötesgå den ökande efterfrågan på el och behovet att minska koldioxidutsläppen krävs ett elsystem som kan hantera dessa utmaningar på ett hållbart, tillförlitligt och lönsamt sätt. ABB har idag ett omfattande utbud av kraftteknik, styrsystem och energieffektiva produkter och har därför goda möjligheter att ta en ledande roll i den fortsatta utvecklingen av smarta elnät.


Viktiga händelser under 2009

Kraftdivisionerna hade en mycket bra orderingång under 2009. Stora infrastrukturprojekt är långsiktiga investeringar som fortgår även under lågkonjunktur. Kraftsidans erbjudande har fokus på ökad överföringskapacitet och tillförlitlighet i näten.

Under året tog Power Systems hem två mycket stora kraftöverföringsprojekt med ordervärden på cirka 550 miljoner dollar vardera. Det ena projektet avser världens längsta kraftöverföring - en 2 500 km lång HVDC-länk från nordvästra Brasilien till Sao Paulo. Kraftmotorvägen ska länka samman två nya vattenkraftanläggningar med Sao Paulo. Kraften kommer att överföras med mycket hög spänning (600 kilovolt) för att minimera överföringsförlusterna. Det andra stora projektet är en kraftlänk mellan Irland och Storbritannien som ska förbättra tillförlitligheten i nätet och skapa förutsättningar för utbyggnad av vindkraft. Det är ett transmissionssystem för 500 megawatt som använder HVDC Light, en ABB-teknik med många miljöfördelar.

I fjärde kvartalet 2009 undertecknades kontraktet på ytterligare ett kraftöverföringsprojekt. Det var det statliga energibolaget i Kongo som beställde en uppgradering av världens längsta kraftöverföringssystem. Kraftlänken Inga-Kolwezi sträcker sig 1700 km, från vattenkraftverket vid Ingafallen till gruvområdet Katanga.

FACTS-enheten har tagit hem flera stora order för förbättrad effektivitet i näten. En av de största kommer att reglera spänningen i Montreals storstadsnät i Kanada och säkerställa stabiliteten i kraftsystemet efter elektriska störningar. Installationen av två SVC:er i 735-kilovoltsnätet vid Chénier-transformatorstationen, väster om Montreal kommer att bli världens kapacitetsmässigt största.

Under året invigdes världens största provhall för högspänd likström i Ludvika. Den över 40 meter höga anläggningen har en unik konstruktion och är anpassad för provning av elkraftprodukter vid extremt höga spänningsnivåer. Hallen är nödvändig för att kunna testa utrustning för ultrahögspänd likström (UHVDC). Tekniken gör det möjligt att överföra allt större kraftmängder över långa avstånd med mycket låga energiförluster.

ABB har under året satt nytt rekord när det gäller ultrahög spänning. Det är UHVDC-länken Xiangjiaba-Shanghai som framgångsrikt spänningssattes ett år före tidplan. Den 800kV starka HVDC-länken kommer att överföra 6500 megawatt elkraft från vattenkraftverket Xiangjiaba i sydvästra Kina till Shanghai, mer än 2000 kilometer bort.


Automationsdivisionerna påverkades av lågkonjunkturen och hade en lägre orderingång än föregående år.

Orderingången har påverkats av den låga aktiviteten i industrin, såväl när det gäller produktion som investeringar. En viss kompensation har skett genom fortsatt tillväxt inom vissa marknader med koppling till förnybar energi och energieffektivitet.

Under året lanserade ABB en ny elmotor, M4BP, som redan idag möter de effektivitetskrav från EU:s ekodesignkommitté som träder i kraft 2015. Motorn har upp till 5 procent bättre verkningsgrad än installerade motorer inom svensk industri idag, vilket innebär att energiförlusterna i motorn reduceras med upp till 50 procent.

Dessutom presenterades en ny tågmotor som framförallt är anpassad för regionaltåg och den första i ett helt nytt motorkoncept. Den nya motorn för mellaneffektsområdet är konstruerad, både elektriskt och mekaniskt, för högre prestanda och bättre energieffektivitet. Motorn är moduluppbyggd för snabb anpassning till olika kundkrav och har en kompakt konstruktion som är 10-20 % lättare än motsvarande motorer. Under året fick ABB order på den nya motorn till ett värde av mer än 200 MSEK från kunder i hela världen. Arbetet med att ta fram ett nytt motorkoncept ingår som en del i den satsning ABB nu gör på den snabbt expanderande järnvägsmarknaden.

ABB har gjort två förvärv som stärker erbjudandet inom lågspänningsprodukter och maskinsäkerhet. Det första är företaget Ensto Busch-Jaeger med ett sortiment som består av ett flertal olika installationsprodukter som bland annat möjliggör energieffektiv husautomation för såväl privata villor som offentliga byggnader. Det andra förvärvet avser företaget Jokab Safety som erbjuder produkter och lösningar för maskinsäkerhet i tillverkningsindustrin.

Även divisionen Process Automation såg en avsevärt minskad orderingång till följd av lågkonjunkturen som medförde att investeringsbesluten har skjutits upp hos kunderna, främst inom järn- och stålsektorn. Bland beställningarna kan nämnas stora order på hamnkranar till YangMing i Taiwan samt gruvspel till Majialiang och Huainan i Kina och Qualter Hall i Storbritannien.

Orderingången för automationssystemet 800xA låg 2009 i nivå med 2008. En undersökning av det amerikanska undersökningsföretaget ARC visar att ABB förstärker sin ledande position på den globala marknaden för avancerade styrsystem, så kallade Distributed Control Systems (DCS).

Process Automation hade en stor orderstock vid ingången av 2009. Flera stora projekt inom gruvor, valsverk och kransystem har levererats och körts igång under året. Bland annat har samtliga 76 kranar tagits i drift på Euromax-terminalen i Holland. Euromax-projektet är ett av ABB Sveriges största automationsprojekt hittills.

Robotdivisionen har under året präglats av den kraftiga minskningen i efterfrågan som följt på den vikande konjunkturen. En anpassning av organisationen är genomförd och robotverksamheten är väl förberedd när marknaden tar fart. Under året har ett ramavtal undertecknats med BMW-koncernen för att leverera 2 100 robotar under 5 år.

Robotdivisionen har även tagit fram ett antal nya kostnadseffektiva och energieffektiva produkter och satsar på en ökad orderingång från det växande segment inom generell industri.


ABB har omorganiserat automationsdivisionerna för att stärka tillväxtmöjligheterna och har från den 1 januari 2010 följande nya divisioner:

• Low Voltage Products som omfattar elektrisk utrustning för lågspänning som säljs till grossister, OEM-företag och systemintegratörer.
• Discrete Automation and Motion som omfattar produkter och system för fabriksautomation, som robot- och PLC-system samt motorer och drivsystem.
• Process Automation kvarstår oförändrad förutom att ABB:s instrumenteringsverksamhet överförts till divisionen


Fakta om ABB Sverige

I Sverige har ABB cirka 8700 medarbetare och finns på mer än 30 orter. Svenska ABB är ledande leverantör av produkter och system för kraftöverföring samt process- och industriautomation. Stora verksamhetsorter är Västerås med cirka 4200 medarbetare och Ludvika med cirka 2600 medarbetare.ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 170 000 medarbetare.

För mer information:

För mer information, kontakta:
ABB Sverige:
Christine Gunnarsson, Presschef
Tel: 021-32 32 32
press@se.abb.com