Abbott

Abbott presenterar data om fysisk funktion i förhållande till inflammation och strukturell skada vid reumatoid artrit

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2010 09:00 CET

ABBOTT PARK, Ill., 8 november 2010 — Idag presenterar Abbott resultat från en poolad analys av två pivotala studier med HUMIRA® (adalimumab) för behandling av patienter med tidig respektive mångårig reumatoid artrit. Resultaten presenteras vid American College of Rheumatologys (ACR) konferens i Atlanta.

Syftet med studierna var att undersöka kopplingen mellan inflammation och strukturell skada på lederna vid tidig och mångårig reumatoid artrit och fysisk funktion vid de olika stadierna av sjukdomen. Hos patienter med tidig reumatoid artrit (mindre än tre år) fanns en starkare koppling mellan inflammation och försämrad fysisk funktion än hos patienter med mångårig sjukdom. De strukturella skadorna var däremot starkare förknippade med försämrad fysisk funktion vid mångårig reumatoid artrit än i ett tidigt sjukdomsstadium.

”Vi vet att reumatoid artrit är en progredierande sjukdom, och vi har ägnat många år åt att formulera hypoteser om vad som driver förändringarna av patienternas fysiska funktion”, säger huvudprövaren Martin Bergman, M.D., docent i medicinsk vetenskap vid Drexel University College of Medicine och chef för reumatologienheten vid Taylor Hospital. ”De data vi presenterar är viktiga eftersom de ger ökad förståelse för hur reumatoid artrit förändras med tiden.”

Reumatoid artrit är en autoimmun sjukdom. I USA finns det ungefär 1,3 miljoner som lider av den. De vanligaste symtomen är smärta, svullnad och stelhet i lederna i händer, fötter och handleder. Dessutom medför sjukdomen ofta erosion av lederna.

”Våra data och analyser ger fördjupade insikter om reumatoid artrit som vi hoppas kan användas för att ge patienterna bättre behandling i framtiden”, säger Eugene Sun, M.D., som är vice vd för Global Pharmaceutical Development på Abbott.

Analysmetoder
Vid analysen utvärderades data från två HUMIRA-prövningar – PREMIER (patienter med tidig reumatoid artrit) och DE019 (patienter med mångårdig reumatoid artrit). Deltagarna utgjordes av 908 patienter som hade haft sjukdomen i högst tre år och 507 patienter som hade haft den längre än tre år. Studiernas syfte var att bedöma förhållandet mellan å ena sidan fysisk funktion och å andra sidan inflammation och strukturell ledskada.

Den fysiska funktionen bedömdes med konventionella metoder som bygger på patientrapporterade funktionsmått. Bland annat användes HAQ-frågeformuläret (Health assessment questionnaire) med 20 frågor och två komponenter från det välkända, hälsorelaterade SF-36-frågeformuläret om livskvalitet: skalan för fysisk funktion (physical function scale, PF) och sammanfattningen av fysiska komponenter (physical component summary, PCS).

Halten av CRP (C-reaktivt protein) användes som ett mått på inflammation och ledskada mättes med hjälp av modifierad total Sharp-poäng (mTSS), en vedertagen metod för bedömning av strukturell ledskada.

I gruppen med tidig reumatoid artrit hade alla indikatorer för fysisk funktion ett signifikant samband med CRP-värdena för inflammation (korrelationskoefficienterna för HAQ, PCS och PF var 0,395, -0,288 respektive -0,357 [p-värde = <0,05 för alla]), men ingen av indikatorerna visade någon korrelation till mTSS-poängen för strukturell ledskada. I gruppen med mångårig reumatoid artrit fanns ett signifikant samband mellan mTSS och måtten på fysisk funktion (korrelationskoefficienterna för HAQ, PCS och PF var 0,238, -0,119 respektive -0,137 [p-värde = <0,01]). Även inflammation, mätt som CRP-koncentration, var korrelerad till fysisk funktion i gruppen med mångårig reumatoid artrit. Sambandet var svagare än för gruppen med tidig reumatoid artrit. Dessutom visade en andra analys av data, en linjär regressionsanalys, att mTSS påverkar HAQ vid mångårig sjukdom men inte vid tidig reumatoid artrit.

Indikationen reumatoid artrit för HUMIRA
HUMIRA används för att lindra tecken och symtom på medelsvår till svår reumatoid artrit hos vuxna, kan förhindra ytterligare skada på skelett och leder och kan göra det lättare att utföra dagliga aktiviteter. HUMIRA kan användas enbart eller i kombination med metotrexat eller vissa andra läkemedel. HUMIRA är receptbelagt och ges som injektion.

Om Abbott
Abbott är ett vittomspännande, globalt hälso- och sjukvårdsföretag som forskar, utvecklar, tillverkar och marknadsför läkemedel och medicinska produkter inklusive diagnostik, nutrition och medicinska instrument. Abbott har drygt 90 000 anställda och marknadsför sina produkter i fler än 130 länder. Abbott har sitt svenska huvudkontor i Solna.
www.abbott.se
www.abbott.com