Ja till Livet

Abortlagsförändringen: De utländska kvinnorna får en sämre vård

Pressmeddelande   •   Apr 10, 2006 21:41 CEST

Vårdminister Ylva Johansson klargjorde i SVT idag att regeringen kommer lämna en proposition om en förändring av abortlagen.

Johan Lundell, generalsekreterare på JA till Livet, menar att den föreslagna förändringen kommer leda till att utländska kvinnor kommer behandlas annorlunda än svenska.

JA till Livets kommentar om utredningens förslag till förändring av abortlagen:

---
Omhändertagandet med kontakt med kurator, andra stödresurser och vid eventuella komplikationer, kommer att vara sämre än den vård svenska kvinnor som genomgår abort får.

Abortverksamheten i Sverige regleras av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om abort.
Den senaste utgåvan (SOSFS 2004:4) kom så sent som sommaren 2004 efter att ha varit under arbete i många år och ersatte de tidigare allmänna råden SOSFS1972:59, föreskrifterna SOSFS 1989:6 samt SOSFS 1976:80.

Under utredningen var utredaren Eva Eriksson mycket tydlig på att utländska kvinnors aborter självfallet inte skulle ske under andra villkor och med sämre vård, vilket hon även intygade under utredningens hearing i riksdagen.

De föreskrifter och allmänna råd som lär vara mycket svåra att erbjuda utländska kvinnor är bland annat följande:

1 ”Information som ges till kvinnor inför en abort skall ges muntligt och skriftligt”
(SOSFS 2004:4 (M) 2 kap.) samt (2 b § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) och 2 kap. 2 § lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område.)

JA till Livet kommenterar: För att kunna följa dessa råd innebär det att kliniken antingen måste ha tillgång till översatta texter på alla de språk som används i länder, varifrån kvinnor kan tänkas komma för att få en abort utförd eller att anlitar tolkhjälp vid varje enskilt fall, inte bara för tolkning utan också för översttning. Att privata kliniker med vinstintresse kommer att tumma på det här kravet verkar vara givet.

2 ”Aborten skall avslutas med en efterkontroll” (SOSFS 2004:4 (M) 2 kap.)

JA till Livet kommenterar: Uppenbarligen skall den ske en senare dag då man skall skicka påminnelse till kvinnan om hon inte dyker upp.

Att kvinnor som kommer till Sverige skulle kunna stanna flera dagar för att hinna med en efterkontroll verkar inte sannolikt.

3 Ansvaret för att kvinnans behov av hjälp och stöd blir tillgodosedda under och efter abortens genomförande ligger på sjukvårdsinrättningen där den medicinska aborten inleds. (SOSFS 2004:4 (M) 2 kap. 2 §)

JA till Livet kommenterar: Det är ett tungt och svårt ansvar att säkerställa kvinnors eftervård, när de inte bara talar ett annat språk utan också befinner sig i ett annat land. Debattörer som förespråkar fri abort har hävdat att allt ansvar för eftervård av kvinnor som väljer resa utomlands för att göra abort ligger på kvinnans hemland. I så fall borde kvinnans läkare kontaktas så att de har en möjlighet att ta detta ansvar. Om inte kvinnans läkare i hemlandet kontaktas faller ansvaret på den svenska vårdinrättningen där aborten utfördes. Då behöver sjukvårdsinrättningen där aborten utförs också vidta åtgärder för att fullfölja detta medicinska ansvar genom någon slags kontakt med kvinnan efteråt.

4 Kvinnor under 18 år bör vid behov få hjälp att prata med sin vårdnadshavare eller annan vuxen person. (SOSFS 2004:4 (M) 5 kap.)

JA till Livet kommenterar: Det låter mycket osannolikt att man kommer anlita tolkhjälp för att kunna ringa upp vårdnadshavare i andra länder för att diskutera deras dotters abort.

5 Vårdpersonal måste bedöma om det är lämpligt att ändå informera vårdnadshavare till kvinnor under 18 år som motsätter sig att vårdnadshavare kontaktas före aborten. (SOSFS 2004:4 (M) 5 kap.)

JA till Livet kommenterar: På vilket sätt ska vårdpersonalen få tag i telefonnummer till vårdnadshavare om den minderåriga kvinnan vägrar lämna ut det?

6 Kvinnor skall erbjudas stödsamtal innan aborten utförs samt stödsamtal efter aborten. (SOSFS 2004:4 (M) 3 kap. 1 § och 2 §)

JA till Livet kommenterar: Det måste vara en självklarhet att även privata kliniker med vinstintresse accepterar att en abort kan bli mycket dyrare för dem om kvinnan vill ha tolkhjälp före eller efter aborten.
---

För ytterligare kommentarer, kontakta Johan Lundell, generalsekreterare i JA till Livet.
018-12 71 09 (dagtid)
0707-88 06 88 (mobil)