Acando

AcandoFrontecs årsstämma 2006-04-27 beslutade om namnbyte till Acando

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2006 09:25 CEST

På AcandoFrontecs årsstämma den 27 april beskrev VD Lars Wollung, företagets utveckling under 2005, samt bolagets långsiktiga mål och tillväxtstrategi.
Vidare kommenterades marknadsutvecklingen samt AcandoFrontecs ekonomiska utveckling under första kvartalet 2006.

På årsstämman fattades därefter följande beslut:

Att fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen för moderbolaget och koncernen

Att disponera resultatet enligt styrelsens i årsredovisningen intagna förslag, innebärande att den disponibla vinsten balanseras i ny räkning och att ingen utdelning lämnas

Att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och den verkställande direktören

Att utöka antalet styrelseledamöter från fem till åtta och att ett totalt arvode om
1 175.000 SEK skall utgå till dessa

Att till styrelseledamöter genom omval utse Olof Englund, Ulf J Johansson och Anders Skarin samt genom nyval utse Ulf Hedlundh, Björn Ogard, Ann-Marie Nilsson, Alf Svedulf och Jan-Olof Engström

Att Ulf J Johansson skall vara bolagets styrelseordförande

Att valberedning inför årsstämma 2007 utses i samråd med bolagets största aktieägare med start i september 2006

Att ändra bolagsordningen så att nödvändiga anpassningar görs till den nya aktiebolagslagen, att bolaget byter firma från AcandoFrontec AB till Acando AB samt att gränserna för bolagets aktiekapital höjs, så att nedre gräns ökar från 28 till 50 miljoner kronor och att övre gräns ökar från 112 till 200 miljoner kronor

Att bemyndiga styrelsen att längst intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt fatta beslut om nyemission av aktier att utnyttjas som vederlag i samband med förvärv, bemyndigandet maximeras totalt till 10 procent av det registrerade aktiekapitalet vid den tidpunkt då styrelsen i förekommande fall utnyttjar bemyndigandet första gången

Att bemyndiga styrelsen att längst intill nästa årsstämma med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt fatta beslut om återköp och överlåtelse av den egna aktien

Att emittera konvertibler, som skall erbjudas merparten av koncernens anställda och som vid konvertering motsvarar maximalt 2 500 000 B-aktier, vilket motsvarar en maximal utspädning på 3,3 procent

Att erbjuda ett 60-tal nyckelpersoner inom koncernen ett kombinerat incitamentsprogram bestående av aktieköp och personaloptioner, där planen är att årligen öka på detta program, som för år 2006 innebär en maximal utspädning motsvarande 2,2 procent.

För mer information, kontakta
Ulf J Johansson, styrelseordförande tel: 0708-10 10 11
Per Killiner, CFO tel: 0708-90 30 35
Jan Rehn, Informationschef tel: 031-345 32 43

www.acandofrontec.se Ticker: AFAB