Accelerator Nordic AB

Accelerator förbereder för utdelning av dotterbolaget PledPharma

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2010 14:51 CEST

Accelerator förbereder för utdelning av dotterbolaget PledPharma

 

Styrelsen i Accelerator Nordic AB har beslutat att förbereda för en utdelning av dotterbolaget PledPharma AB. I syfte att genomföra utdelningen har styrelsen beslutat, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, om en garanterad nyemission i Accelerator varmed bolaget tillförs ca 53 Mkr. Syftet är att erhålla kapital för att fortsätta utveckla dotterbolagen och tillskapa förutsättningar för att dela ut dotterbolaget PledPharma AB till aktieägarna under 2011 enligt Lex Asea, vilket innebär att utdelningen är skattefri för Accelerators aktieägare.

Avknoppningen ska underlätta PledPharmas utveckling till ett framgångsrikt läkemedelsföretag. PledPharma planerar att i samband med utdelningen till Accelerators aktieägare att lista bolagets aktie på NASDAQ OMX First North. I nära anslutning till listningen avser PledPharma att genomföra en egen nyemission för att finansiera den fortsatta utvecklingen.

 

Styrelsen i Accelerator har den 26 oktober 2010 beslutat, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, att genomföra en nyemission om högst 13 235 260 B-aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Företrädesemissionen tillför bolaget cirka 53 miljoner kronor före emissionskostnader. Aktieägarna erbjuds för sex (6) innehavda aktier i Accelerator teckna en (1) ny aktie av serie B till en teckningskurs om 4 kronor per aktie.

 

Staffan Persson och Peter Lindell, som via sina respektive bolag Zimbrine Holding B.V. och Berinor B.V. är de två största aktieägarna i Accelerator med sammanlagt 45,2 procent av kapitalet, ställer sig bakom styrelsens beslut och har ingått förbindelse att dels rösta för erforderliga beslut på den extra bolagsstämman, dels teckna sin del i nyemissionen. Härutöver garanterar Staffan Persson och Peter Lindell via sina respektive bolag Zimbrine Holding B.V. och Berinor B.V. resterande del av emissionen mot en ersättning om 3,4 procent av beloppet, vilket således innebär att nyemissionen är fullt ut garanterad.

 

Genom företrädesemission ökar Accelerators fria egna kapital, vilket möjliggör en utdelning av Accelerators del (ca 70 procent) i dotterbolaget PledPharma till Accelerators aktieägare enligt Lex Asea. Därtill säkerställer företrädesemissionen att Accelerator har erforderliga finansiella resurser att fortsätta utveckla de övriga dotterbolagen. PledPharma presenterade i juni positiva resultat från en Fas IIa-studie på patienter med koloncancer som visade att dess substans PP-095 väsentligt minskar allvarliga negativa biverkningar av cellgiftet FOLFOX. Studieresultaten visar att detta koncept fungerar. Bolaget har sedan dess rekryterat ny ledning och styrelse, vilka leds av VD:n Jacques Näsström respektive styrelseordförande Håkan Åström.

 

En extra bolagsstämma kommer sammankallas (se preliminär tidsplan nedan) i enlighet med bolagsordningen, varvid styrelsen kommer begära stämmans godkännande av styrelsens beslut om nyemissionen.

 

Förslag till beslut om utdelning av PledPharma avses att framläggas till Accelerators årsstämma 2011. Utdelningen avses ske enligt s.k. Lex Asea vilket innebär att den är skattefri för Accelerators aktieägare. I anslutning till utdelningen avses PledPharmas aktier noteras på NASDAQ OMX First North. I samband med detta avser PledPharma även att genomföra en nyemission på cirka 65 miljoner kronor för att finansiera bolagets fortsatta verksamhet.

 

Genom den planerade utdelningen av PledPharma, vilken kräver ett enkelt majoritetsbeslut av stämman, och notering på NASDAQ OMX First North vill Accelerators styrelse tydliggöra de värden som byggts upp inom dotterbolaget. Utdelningen möjliggör också för Accelerator att lägga full kraft på de andra företagen och projekten i gruppen, till en lägre operativ årlig kostnad eftersom PledPharma blir ett självständigt bolag.

 

– PledPharma har idag så stora möjligheter att det bäst utvecklas som ett självständigt bolag, säger Staffan Persson, styrelseordförande i Accelerator. Vår grundidé är att utveckla dotterbolagen på bästa möjliga sätt, och denna utdelning och renodling tydliggör de värden som finns både i PledPharma och i Accelerator. Konstruktionen med den planerade utskiftningen av ägandet till Accelerators aktieägare i enlighet med Lex Asea är gynnsamt för Accelerators aktieägare.

 

– Den kommande nyemissionen i PledPharma ska bidra till att finansiera två olika Fas II-studier samt andra nödvändiga dos- och toxicitetsstudier. Det kapital som Accelerator tillförs genom nu aktuell företrädesemission kommer att användas för att göra PledPharma självständigt, och även för att utveckla bolag som Spago Imaging AB och SyntheticMR AB, fortsätter Staffan Persson. Jag har mycket stora förväntningar på kommersiella framgångar såväl för PledPharma som för flera av de andra dotterbolagen i Accelerator.

 

 

Preliminär tidsplan

 

11 november 2010               Extra bolagsstämma i Accelerator

 

12 november 2010               Sista dag för handel med aktien inklusive rätt till deltagande i kapitalanskaffningen

 

15 november 2010               Prospekt innehållande ytterligare detaljer om villkor för kapitalanskaffningen offentliggörs

 

15 november 2010               Första dag för handel med aktien exklusive rätt till deltagande i kapitalanskaffningen

 

17 november 2010               Avstämningsdag för deltagande i kapitalanskaffningen

 

19 november 2010 –            Handel med teckningsrätter

30 november 2010

 

19 november 2010-             Teckningsperiod

3 december 2010

 

Erik Penser Bankaktiebolag är finansiell rådgivare till Accelerator i samband med nyemissionen.

 

För ytterligare information kontakta Andreas Bunge, VD, på +46 70 8 24 25 25

 

Om PledPharma

PledPharma utvecklar terapier för svåra sjukdomar. Genom att effektivisera annan behandling ska bolagets substanser minska allvarliga biverkningar och öka patienternas överlevnad. Eftersom PledPharmas projekt utgår från en kliniskt väl etablerad substansklass fokuseras utvecklingsarbetet till kliniska studier. PledPharma har två projekt i klinisk Fas II, ett på cancerområdet och ett på hjärta/kärl-området. Båda produkterna har möjlighet att tillgodose ett mycket stort medicinskt behov och har också en stor marknadspotential.

I juni 2010 avslutade PledPharma en Fas II-studie som prövade om PLED-derivatet PP-095 mildrar allvarliga biverkningar förknippade med cellgiftsbehandling hos patienter med tjocktarmscancer. Inga allvarliga biverkningar av cellgiftsbehandlingen sågs hos de patienter som fick PP-095, medan flera allvarliga biverkningar sågs hos de patienter som fick placebo. Skillnaden mellan grupperna är statistiskt säkerställd.

Accelerator Nordic AB är en bolagsgrupp inom life science, vars främsta mål är att bygga värde i dotterbolagens befintliga produkter.  De sex bolagen i gruppen fokuserar på stora medicinska behov och fyra av dem har produkter som nått kommersialiseringsfas. De två medicintekniska bolagen, Synthetic MR och OptoQ, har båda produkter som är färdiga för marknaden. Läkemedelsföretaget PledPharma bedriver två fas II-studier och även AddBIO har inlett kliniska studier. Största ägare i Accelerator är Staffan Persson, Peter Lindell, Andreas Bunge och Länsförsäkringar Småbolagsfond. Aktien är noterad på Aktietorget.

För mer information, se www.acceleratorab.se

 

Denna pressrelease får inte offentliggöras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Australien, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller Kanada. Ingenting i denna pressrelease skall anses utgöra ett erbjudande om att investera eller i övrigt handla i vare sig aktierna i Accelerator Nordic AB eller andra av Accelerator Nordic AB utgivna finansiella instrument. Den tilltänkta nyemissionen kommer inte att rikta sig till personer med hemvist eller bosatta i USA, Australien, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller Kanada. Den tilltänkta nyemissionen riktar sig inte heller, direkt eller indirekt, till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt. Inga värdepapper i Accelerator Nordic AB kommer att registreras i enlighet med United States Securities Act från 1933 enligt dess senaste lydelse, och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon delstat i U.S.A.