Accelerator Nordic AB

Accelerator genomför nyemission om 14,6 MSEK och kallar till extra bolagsstämma

Pressmeddelande   •   Apr 11, 2013 09:10 CEST

Styrelsen i Accelerator Nordic AB (”Accelerator”) har beslutat att genomföra en nyemission om 14,6 miljoner kronor med företrädesrätt för aktieägarna. Nyemissionen förutsätter godkännande vid en extra bolagsstämma som äger rum den 7 maj 2013. Accelerators största
ägare, Nortal Investments AB (”Nortal”), har åtagit att teckna sin ägarandel i nyemissionen samt garantera resterande del av nyemissionen.

Som tidigare meddelats är syftet med emissionen i huvudsak att kapitalisera SyntheticMR inför satsningen på att etablera partnersamarbeten för en internationell marknadslansering av SyntheticMRs programvara samt att för AddBIOs produkt säkra en partner på den globala dentalmarknaden. Styrelsen i Accelerator har även tidigare meddelat att den beslutat att, efter kapitaliseringen av SyntheticMR, förbereda för en utdelning av Accelerators innehav i SyntheticMR till Accelerators aktieägare.

Genom emissionen tillförs Accelerator cirka 14,6 miljoner kronor före emissionskostnader och Accelerators aktiekapital ökar med högst 5 121 495,40 kronor genom utgivandet av högst 14 632 844 nya B-aktier. Villkoren i för emissionen är, i korthet, följande:

- För varje befintlig B-aktie i Accelerator erhålls två teckningsrätter. Teckningsrätterna berättigar innehavaren att med företrädesrätt teckna nya aktier varvid 13 teckningsrätter ger rätt till teckning av en (1) ny B-aktie.

- Teckningskursen ska uppgå till en (1) krona per B-aktie. 

- Teckningstiden är under perioden från och med 17 maj 2013 till och med 31 maj 2013.

Emissionen garanteras utan ersättning av Nortal, som ägs av Accelerators styrelseordförande Staffan Persson. Staffan Persson äger för närvarande genom Nortal, och med familj, 28 304 408 B-aktier, motsvarande cirka 29,8 procent av aktierna och rösterna, i Accelerator. Om nyemissionen inte fulltecknas med stöd av teckningsrätter, kan Nortal, med Staffan Perssons familj, efter företrädesemissionen, till följd av sitt garantiåtagande, komma att inneha högst cirka 39,1 procent av rösterna och aktierna i bolaget. Nortal har av Aktiemarknadsnämnden fått dispens från budplikt i händelse av att Nortals aktieinnehav i bolaget genom teckning i företrädesemissionen skulle uppgå till
30 procent eller mer av röstetalet i Accelerator. Ett villkor för Aktiemarknadsnämndens beslut att medge Nortal dispens från budplikten är att emissionsbeslutet godkänns av den extra bolagsstämman med minst två tredjedelar av såväl avgivna röster som företrädda aktier vid stämman, med bortseende från de aktier som innehas och på stämman företräds av Staffan Persson med familj och bolag. Nortals garantiåtagande är villkorat av att bolagsstämman godkänner nyemissionen i enlighet med Aktiemarknadsnämndens villkor för att medge dispens från budplikt.

Styrelsen i Accelerator har idag kallat till extra bolagsstämma som hålls den 7 maj 2013 för att besluta om att godkänna den av styrelsen beslutade nyemissionen. Ett emissionsmemorandum beräknas offentliggöras den 8 maj 2013.

Viktiga datum i samband med nyemissionen (preliminära datum under förutsättning att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut):

Extra bolagsstämma i Accelerator: 7 maj 2013.

Emissionsmemorandum beräknas offentliggöras: 8 maj 2013.

Sista dag för handel i Accelerators aktie med rätt till deltagande i emissionen: 10 maj 2013.

Första dag för handel i Accelerators aktie exklusive rätt till deltagande i emissionen: 13 maj 2013.

Avstämningsdag: 15 maj 2013.

Handel med teckningsrätter: 17 maj – 28 maj 2013.

Teckningstid i nyemissionen: 17 maj – 31 maj.

Handel med Betald Tecknad Aktie (BTA): 17 maj till dess att emissionen registreras vid Bolagsverket.

För ytterligare information kontakta Maria Wrethag, VD Accelerator Nordic AB, +46 76 119 1983.


Accelerator Nordic AB är en bolagsgrupp inom Life Science, inriktad på ”Imaging Software” och ”Medical Nanotechnolgy”. Bolagen i gruppen fokuserar på stora medicinska behov och flera av dem har nått kommersialiseringsfas. SyntheticMR AB har utvecklat en programvara som effektiviserar och förbättrar MR-undersökningar och som finns i kliniskt bruk. AddBIO AB har utvecklat en teknik för bättre infästning av ortopediska implantat som är i klinisk fas. Största ägare i Accelerator är Staffan Persson, Andreas Bunge och Länsförsäkringar Fondförvaltning AB. Aktien listas på Aktietorget. För mer information, se www.acceleratorab.se
.