Accelerator Nordic AB

Accelerator offentliggör prospekt avseende företrädesemission

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2010 15:03 CET

Accelerator offentliggör prospekt avseende företrädesemission

 

Styrelsen för Accelerator Nordic AB (publ) (”Accelerator”) har upprättat ett prospekt avseende nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare, vilket har godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Prospektet finns tillgängligt på www.acceleratorab.se och www.penser.se. Prospektet kan även erhållas kostnadsfritt från Accelerator, Grev Turegatan 7, 114 46 Stockholm, tel: 08-663 57 00, e-post info@acceleratorab.se eller från Erik Penser Bankaktiebolag, Emissionsavdelningen, Box 7405, 103 91 Stockholm, telefon: 08-463 80 00, e-post: emission@penser.se.

Varje befintlig aktie i Accelerator berättigar till en (1) teckningsrätt och sex (6) teckningsrätter ger rätt till teckning av en (1) ny aktie. Teckningskursen är 4 SEK per aktie vilket innebär att nyemissionen kommer att tillföra Accelerator cirka 52,9 MSEK, före avdrag för emissionskostnader, genom utgivande av högst 13 235 260 nya aktier, vilket innebär en ökning av aktiekapitalet med högst 13 235 260 SEK. Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för erhållande av teckningsrätter är den 17 november 2010. Teckningsperioden kommer att löpa från och med den 19 november till den 3 december 2010.

Nyemissionen är fullt ut garanterad genom teckningsförbindelser samt genom en emissionsgaranti från befintliga aktieägare.

Erik Penser Bankaktiebolag är finansiell rådgivare till Accelerator i samband med nyemissionen.

 

För ytterligare information se www.acceleratorab.se eller kontakta VD Andreas Bunge på +46 70 824 25 25

Accelerator Nordic AB är en bolagsgrupp inom life science, vars främsta mål är att bygga värde i dotterbolagens befintliga produkter.  De sex bolagen i gruppen fokuserar på stora medicinska behov och fyra av dem har produkter som nått kommersialiseringsfas. De två medicintekniska bolagen, Synthetic MR och OptoQ, har båda produkter som är färdiga för marknaden. Läkemedelsföretaget PledPharma bedriver två fas II-studier och även AddBIO har inlett kliniska studier. Största ägare i Accelerator är Staffan Persson, Peter Lindell, Andreas Bunge och Länsförsäkringar Småbolagsfond. Aktien är noterad på Aktietorget.

För mer information, se www.acceleratorab.se

Denna pressrelease får inte offentliggöras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Australien, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller Kanada. Ingenting i denna pressrelease skall anses utgöra ett erbjudande om att investera eller i övrigt handla i vare sig aktierna i Accelerator Nordic AB eller andra av Accelerator Nordic AB utgivna finansiella instrument. Den tilltänkta nyemissionen kommer inte att rikta sig till personer med hemvist eller bosatta i USA, Australien, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller Kanada. Den tilltänkta nyemissionen riktar sig inte heller, direkt eller indirekt, till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt. Inga värdepapper i Accelerator Nordic AB kommer att registreras i enlighet med United States Securities Act från 1933 enligt dess senaste lydelse, och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon delstat i U.S.A.