Accelerator Nordic AB

Accelerators styrelse föreslår nyemission på maximalt 27 miljoner kronor

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2007 10:59 CET

(Aktietorget: ACCE B)

Styrelsen i Accelerator i Linköping AB har beslutat att inför den kommande årsstämman föreslå att bolaget genom en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare, en ny aktie för två befintliga, utökar aktiekapitalet med högst 18 141 279 kronor genom emission av högst 18 141 279 antal nya aktier av serie A och B. De nya aktierna i Accelerator emitteras till en kurs om 1 krona och 50 öre per aktie, vilket innebär att nyemissionen medför ett kapitaltillskott på maximalt 27,2 miljoner kronor.

Större aktieägare, med ca 60 procent av kapitalet, har lämnat bindande förbindelser att teckna motsvarande minst sitt nuvarande innehav pro rata.

- Accelerator har ett antal mycket lovande forskningsbaserade projekt i sin portfölj. För att fullt ut kunna utröna kommersialiseringsmöjligheterna i dessa behöver bolagets ekonomiska uthållighet förstärkas. Det finns dessutom ett antal nya spännande projekt där förhandlingar med industriella partner pågår, säger Staffan Persson, ordförande i styrelsen för Accelerator i Linköping AB och via bolag representant för bolagets största aktieägare med cirka 20 procent av kapitalet

- Styrelsens bedömning är att en kapitalanskaffning är det bästa alternativet för aktieägarna i detta läge. Alternativet att lägga ner projekt och fortsätta med en mindre organisation bedömer vi som mindre fördelaktigt. Kommersialisering av forskningsprojekt är alltid en verksamhet med väldigt hög både teknisk och kommersiell risk. Styrelsen tycker att avvägningen mellan risk och möjlighet faller ut på ett positivt sätt och samtliga styrelseledamöter har för avsikt att teckna minst motsvarande sina aktieinnehav, avslutar Staffan Persson

Nedan anges de huvudsakliga villkoren för styrelsens förslag till årsstämman.

Styrelsen i Accelerator i Linköping AB föreslår att bolaget genom en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare utökar aktiekapitalet med högst 18 141 279 kronor genom emission av högst 18 141 279 antal nya aktier av serie A och B. De nya aktierna i Accelerator emitteras till en kurs om 1 krona och 50 öre per aktie. Courtage utgår ej.

De som på avstämningsdagen den 2 maj 2007 är registrerade som aktieägare i Accelerator äger företrädesrätt att för två (2) befintliga aktier, oavsett aktieslag, i Accelerator, teckna en (1) ny aktie av serie B. För varje innehavd aktie i Accelerator erhålles en teckningsrätt. Det krävs två (2) teckningsrätter för att teckna en ny aktie av serie A elller B.

Avstämningsdag för fastställande av vilka som äger rätt att erhålla teckningsrätter i nyemissionen är den 2 maj 2007. Aktierna handlas på Aktietorget inklusive teckningsrätter till och med den 26 april 2007 och exklusive teckningsrätter från och med den 27 april 2007.

Teckning av nya aktier sker under perioden 7 maj 2007 till och med 21 maj 2007. Efter den 21 maj 2007 saknar outnyttjade teckningsrätter värde. Styrelsen kommer att föreslå en rätt att förlänga teckningstiden.