Accelerator Nordic AB

Accelerators styrelse om Nortal Investments budpliktsbud

Pressmeddelande   •   Dec 20, 2013 08:31 CET

PRESSMEDDELANDE
20 december 2013

I anledning av Nortal Investments budpliktsbud till Accelerator Nordic AB:s (”Accelerator”) aktieägare om att förvärva samtliga aktier i Accelerator mot ett vederlag om 1,90 kronor per aktie, konstaterar Accelerators styrelse att den inte är beslutför för att tillkännage en uppfattning om budet.

Styrelsen är inte beslutför på grund av de jäv som råder då Nortal Investments styrelseordförande och indirekta ägare Staffan Persson också är styrelseordförande i Accelerator och då Andreas Bunge, ägare av Merkatura AB, vilket tidigare avyttrat sitt innehav i Accelerator till Nortal Investments och därigenom lagt nivån för det lägsta pris som Nortal får erbjuda enligt reglerna om budplikt, också är ledamot av Accelerators styrelse. Därmed kan erforderligt antal styrelseledamöter inte vara närvarande för att få till stånd en beslutför styrelse.

Styrelsen har gett Accelerators VD i uppdrag att i enlighet med Regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag vilkas aktier handlas på vissa handelsplattformar, från Kollegiet för svensk bolagsstyrning, inhämta ett värderingsutlåtande, s.k. fairness opinion, angående Nortal Investments budpliktsbud och offentliggöra detta värderingsutlåtande snarast möjligt och senast två veckor före acceptfristens utgång.

Nortal Investments budpliktsbud kungjordes den 19 december 2013 och erbjudandehandlingen för budet offentliggjordes den 20 december 2013. Acceptfristen för Nortals budpliktsbud löper till och med den 31 januari 2014, 15.00. Redovisning av likvid beräknas äga rum under den vecka som börjar den 3 februari 2014.

För ytterligare information, kontakta Thomas Gür, VD Accelerator Nordic AB, +46 70 797 64 51


Accelerator Nordic AB är inriktat på ”Medical Nanotechnolgy”. Bolagen med ursprung i Accelerator-gruppen fokuserar på stora medicinska behov och flera av dem har nått kommersialiseringsfas och kommit att avknoppas och marknadsnoteras: PledPharma AB, Spago Imaging AB samt nyligen SyntheticMR AB. Accelerators dotterbolag AddBIO AB har utvecklat en teknik för bättre infästning av ortopediska implantat som är i klinisk fas. Aktien listas på Aktietorget. För mer information, se www.acceleratorab.se .