Accent Equity Partners Aktiebolag

Accent Equity avyttrar Cefar till Encore – USA-företag kontrollerat av Blackstone

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2006 09:10 CET

Den svenska riskkapitalfonden Accent Equity, avyttrar sitt innehav i medicinteknikföretaget Cefar till USA-baserade Encore Medical. Det amerikanska bolaget har nyligen köpts ut från den amerikanska Nas-daq-börsen av Blackstone Capital Partners – en av världens ledande riskkapitalfonder med ett förvaltat kapital uppgående till 27 miljarder US-dollar.

Accent Equity investerade i Cefar år 2003 genom att dels förvärva aktier från tidigare ägaren, Mats Dö-ring, dels ställa kapital till förfogande för tillväxt. Accent har därefter som huvudägare aktivt deltagit i ut-vecklingen av Cefars verksamhet, i synnerhet dess internationella expansion. Bolaget har under de senaste åren förvärvat sina tidigare distributörer i Frankrike och Spanien och därmed väsentligt ökat sin mark-nadsnärvaro i dessa länder. En process med syfte att börsnotera Cefar-aktien inleddes i våras. Processen avbröts efter att Encore framfört ett starkt intresse för att förvärva bolaget.

Cefar är ett ledande företag inom det växande området elektroterapi. Företaget bildades i Sverige 1975 och är idag representerat i stora delar av världen. Kunderna återfinns främst inom offentlig och privat sjukvård samt på konsumentmarknaden. Produktutvecklingen sker i Sverige i partnerskap med kunder samt externa specialister. Cefar har ca 100 anställda.

Den aktuella transaktionen struktureras så att Accent får en del av köpeskillingen i form av kontanta me-del och en del i form av aktier i Blackstones utköpsbolag.

– Syftet med vår investering i Cefar har uppnåtts, säger Jan Samuelson vid Accent Equity Partners som är rådgivare åt samtliga Accents fonder. Genom den här transaktionen säkerställer vi en långsiktigt fram-gångsrik utveckling av Cefar såväl i Sverige som internationellt. Vi reducerar risken i vårt Cefar-innehav samtidigt som vi deltar i värdetillväxten i Encore genom fortsatt ägande.

Encore Medical är ett diversifierat ortopediföretag med ledande positioner inom flertalet av de marknader företaget betjänar. Encore utvecklar, tillverkar och distribuerar ett brett utbud av högkvalitativa ortopedi-produkter. Dessa inkluderar kirurgiska inplantat, utrustning för idrottsmedicin samt produkter för ortope-disk rehabilitering, smärtlindring och fysioterapi. Encores börsvärde, vid avnoteringen, var 470 miljoner US-dollar och företagets omsättning uppgår till ca 400 miljoner US-dollar. Encore har 1.400 anställda. Efter förvärvet av Cefar blir Encore, genom dotterföretaget Compex, Europas klart ledande elektroterapi-företag.

– Cefar tillför väsentlig strategisk kompetens till vår elektroterapiverksamhet, säger Ken Davidson, VD i Encore Medical. Vi får nu tillgång till ökad kapacitet för medicinska innovationer, en större marknad samt utökade ledningsresurser. Vi ser fram emot att få utveckla Cefar och Compex sida vid sida.

Accent kommer efter transaktionen att inneha en observatörsplats i styrelsen i det utköpsbolag som bil-dats av Blackstone.
För ytterligare information, v g kontakta Jan Samuelson, Accent Equity Partners, 070-830 96 00.

Fakta om Accent Equity:
Accent Equity Partners är ett ledande nordiskt företag inom private equity med inriktning på företagsut-köp. Sedan mitten av 90-talet har Accent varit rådgivare åt fem fonder som genomfört över 40 företags-köp och ett 30-tal försäljningar. Accent Equity Partners är rådgivare till fonder med totalt kapital på ca 5 miljarder kronor, av vilket ca 1 miljard finns tillgängligt för nya investeringar. Accent investerar i väletable-rade nordiska bolag med klar potential till värdeskapande via operativa förbättringar, strategisk utveckling och stark tillväxt. Ytterligare information: www.accentequity.se

Fakta om Blackstone
USA-baserade Blackstone har varit en ledande aktör inom riskkapitalmarknaden sedan 1987 och förvaltar idag ett totalt kapital uppgående till 27 miljarder US-dollar. Verksamheten bedrivs via fonderna Blackstone Capital Partners I, II, III, IV och V samt Blackstone Communications Partners. www.blackstone.com