IDEA Arbetsgivarförbundet för ideella organisationer

AD skapar tydlighet i avtalstolkning: - Nu satsar vi stort på utbildning

Pressmeddelande   •   Sep 04, 2013 18:33 CEST

Idag har Arbetsdomstolen, AD, avkunnat dom i en tvist mellan IDEA och Unionen. Målet gällde om tjänstemän med oreglerad arbetstid skulle få kompensation för arbete som arbetsgivaren anmodat på en arbetsfri dag. Här gjorde AD en annan tolkning än IDEAs jurister.

- Vi har ett avtal, men parterna har varit oense om tolkningen, säger förbundsdirektör Monica Lysholm. Det bästa med dagens dom är att vi fått tydlighet. Därför är vi glada att vår medlem var beredd att ta den här striden. Som arbetsgivarorganisation kan vi inte låta medlemmarna leva i en gråzon. Tydlighet om regelverket är det viktigaste.

AD menar att ”arbetsfria dagar” för den med oreglerad arbetstid i avtalets mening är samma dagar som de som har reglerad arbetstid är lediga, om inte arbetsgivaren och den enskilde tjänstemannen har kommit överens om annat. Har man träffat en sådan överenskommelse utgår ingen extra kompensation enligt paragraf 5.1.1. i Tjänstemannaavtalet.

- Nu när vi har facit i hand kommer vi att se till att alla som vill kommer att erbjudas utbildning i arbetstidsfrågan – vår populära seminarieserie ”Arbetsgivarens verktygslåda” kommer igen i november i år, och är liksom förra året helt gratis.
Där får du veta hur du ska gå tillväga som arbetsgivare!

Bakgrunden till tvisten

I IDEAs Tjänstemannaavtal med Unionen och Akademikerförbunden finns möjlighet för vissa tjänstemän att komma överens med sin arbetsgivare om oreglerad arbetstid. Det innebär att tjänstemannen istället för övertidsersättning kompenseras med högre lön och/eller fem eller tre semesterdagar utöver lagstadgad semester. Detta gäller tjänstemän i chefsposition, eller då tjänstemannen har arbetstid som är svår att kontrollera eller själv kan förlägga sin arbetstid.

IDEA menade att i och med att vissa tjänstemän har oreglerad arbetstid finns inga ”arbetsfria dagar” för dessa, utan tjänstemännen har både frihet och ansvar för att planera sin arbetstid efter verksamhetens behov. Även om det innebär arbete en lördag – som då blir ordinarie arbetstid. Därmed ska ingen extra ersättning delas ut.

IDEA och de båda fackförbunden har varit oense om tolkningen av paragraf 5.1.1. i Tjänstemannaavtalet som rör tjänstemän med oreglerad arbetstid. Unionen menar att en tjänsteman (med oreglerad arbetstid), som arbetar en arbetsfri dag ska få ersättning i form av ledighet 1,5 dag eller kontant ersättning motsvarande 1/20 av månadslönen per tjänstgöringsdag enligt avtalets paragraf 5.1.1. när arbetsgivaren planerar in arbete under en helg.

Unionen vände sig till AD för tolkning av avtalets bestämmelse och idag avkunnades domen i ärendet.

 

IDEA-Arbetsgivarförbundet för ideella organisationer.
Vi vänder oss till arbetsgivare som utan vinstsyfte bedriver ideell verksamhet. Medlemmarna i IDEA representerar ett tvärsnitt av den ideella sektorn. Det kan gälla studieförbund, sociala/humanitära organisationer, arbetsmarknadsorganisationer, invandrarföreningar, idrottsföreningar, frivilliga försvarsorganisationer, fristående grund- och gymnasieskolor, folkhögskolor, högskolor, vård och omsorg, ungdomsförbund, scoutföreningar, nykterhetsorganisationer, samfund etc. Även aktiebolag, som ägs av ideell organisation beviljas inträde i IDEA.