AddNode Group AB

Addnode AB, Delårsrapport, 1 januari - 30 juni 2009

Pressmeddelande   •   Jul 21, 2009 13:10 CEST

Fortsatt stark orderingång från offentlig sektor - Konjunkturnedgången påverkar kortsiktigt resultatet, men skapar samtidigt möjligheter - Starkt kassaflöde och god finansiell ställning.

April - juni 2009 jämfört med 2008
- Nettoomsättningen uppgick till 248,0 (267,3) MSEK.
- EBITA uppgick till 10,7 (32,1) MSEK, motsvarande en EBITA-marginal på 4,3 (12,0) procent.
- Rörelseresultatet uppgick till 6,4 (28,5) MSEK, motsvarande en rörelsemarginal på 2,6 (10,7) procent.
- Resultatet efter skatt uppgick till 4,5 (26,4) MSEK.
- Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 0,19 (1,22) SEK.
- Eget kapital per aktie uppgick till 24,31 (24,98 per 2008-12-31) SEK.
- Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 17,5 (7,6) MSEK.

Januari - juni 2009 jämfört med 2008
- Nettoomsättningen uppgick till 523,6 (518,7) MSEK.
- EBITA uppgick till 31,0 (60,2) MSEK, motsvarande en EBITA-marginal på 5,9 (11,6) procent.
- Rörelseresultatet uppgick till 22,4 (53,0) MSEK, motsvarande en rörelsemarginal på 4,3 (10,2) procent.
- Resultatet efter skatt uppgick till 16,4 (47,8) MSEK.
- Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 0,69 (2,18) SEK.
- Eget kapital per aktie uppgick till 24,31 (24,98 per 2008-12-31) SEK.
- Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 45,5 (40,7) MSEK.

Väsentliga händelser under andra kvartalet
- Förnyat och utökat avtal med Försäkringskassan, ordern värd 8 MSEK.
- Nya projekt för Kammarkollegiet, Naturvårdsverket, norska polisen och Stockholms stadsarkiv. Totalt ordervärde cirka 28 MSEK.

VD har ordet
Första halvåret har präglats av det försämrade konjunkturläget, där vi har gasat och bromsat samtidigt.

Vi har fått ett flertal nya kunder och spännande projekt inom främst offentlig sektor, men verksamheten har samtidigt påverkats av den kraftiga inbromsningen i ekonomin. Kunderna tar längre tid på sig att fatta beslut och prioriterar snabba kostnadsbesparande projekt snarare än större offensiva satsningar.

Addnode har ett brett erbjudande och en stark ställning inom de områden där vi är verksamma. Även om vi kortsiktigt påverkas av konjunkturen behåller vi vår starka position. Vi är Nordens ledande leverantör av modell- och ritningsrelaterade IT-lösningar för arkitekter, ingenjörer och fastighetsförvaltare. Vi är också Nordens ledande leverantör av PLM-system som hanterar information och processer under en produkts hela livscykel. Inom offentlig sektor har vi en stark position inom ärendehanteringssystem till stora offentliga myndigheter och förvärvet av Strand Interconnect i december 2008 innebar att vi blev en av Sveriges ledande aktörer inom webbaserade lösningar för informationshantering.

Vår affärsmodell, med en stor andel support- och underhållsavtal, ger oss en stabilitet och grundtrygghet, men också möjlighet till fortsatt täta kundkontakter inför kommande satsningar i nya större projekt.

Erbjudandet till offentlig sektor, där vi levererar lösningar för ärende- och dokumenthantering samt säker elektronisk kommunikation, har haft en positiv utveckling under perioden. Vi har fått ett flertal nya kunder som Kammarkollegiet, Naturvårdsverket och Stockholms stadsarkiv. Dessutom har vi fått stora tilläggsbeställningar från till exempel norska polisen. Under första halvåret har vi tagit nya projekt till ett värde av 28 MSEK inom området.

Ett annat område som utvecklats väl i förhållande till marknaden är vårt erbjudande till bygg- och fastighetsmarknaden. Större satsningar på offentliga projekt från regering och myndigheter har haft en positiv effekt på efterfrågan för IT-lösningar som stödjer projektering och konstruktion.

När konjunkturen sviktar är det viktigt att anpassa både erbjudande och organisation till rådande marknadsläge. Under första halvåret har beslut fattats om kostnadsbesparingar som innebär att 75 medarbetare kommer att ha lämnat koncernen innan årets slut. Effekterna av kostnadsbesparingarna får successivt ökad effekt under 2009.

Addnode är finansiellt starkt. Vi har en obelånad balansräkning och en kassa som uppgår till cirka 90 MSEK. Dessutom har vi en outnyttjad kreditlimit på 100 MSEK. Detta ger oss handlingsfrihet att vidta både defensiva och offensiva åtgärder för att utveckla verksamheten i en positiv riktning.

Konjunkturläget skapar möjligheter för nytänkande och omstrukturering av IT-branschen. Addnode kommer att vara fortsatt aktiva i konsolideringen av branschen. Min bedömning är att det under 2009 och 2010 kommer att finnas goda möjligheter att positionera Addnode för förbättrad tillväxt och lönsamhet.

Staffan Hanstorp, VD och koncernchef

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Addnode skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 juli 2009 klockan 13.00.
För ytterligare information kontakta:

Staffan Hanstorp, VD och koncernchef
Tel: +46 733 772 430, E-post: staffan.hanstorp@addnode.com johan.andersson@addnode.com www.addnode.com

Addnode är ett IT-bolag med Norden som hemmamarknad. Vi bygger effektiva IT-lösningar som utvecklar våra kunders processer och verksamheter. Verksamheten bedrivs under flera starka varumärken med hög igenkännandegrad på de marknader där vi verkar. Addnode har cirka 700 medarbetare i Sverige, Finland, Norge och Serbien. Addnodes B-aktie är noterad på NASDAQ OMX Nordic Small Cap under symbolen ANOD.

Johan Andersson, Head of Investor Relations and M&A
Tel: +46 704 205 831, E-post:

Addnode AB (publ), org nr 556291-3185
Hudiksvallsgatan 4, 113 30 Stockholm
Tel: +46 8 506 66 210