AddNode Group AB

AddNode AB Delårsrapport 1 januari – 30 september 2005

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2005 09:08 CEST

Fortsatt stark resultatutveckling

JANUARI - SEPTEMBER 2005
- Nettoomsättningen uppgick till 408,2 (208,5) MSEK
- Resultatet före avskrivningar och nedskrivning av immateriella tillgångar uppgick till 50,3 (11,5) MSEK, varav 18,5 (0,0) MSEK avsåg realisationsvinst vid försäljning av dotterbolag
- Rörelseresultatet uppgick till 40,5 (10,8) MSEK inklusive reavinst
- Resultatet efter finansiella poster uppgick till 41,5 (11,3) MSEK inklusive reavinst
- Resultatet efter skatt uppgick till 32,7 (10,6) MSEK inklusive reavinst
- Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,84 (1,18) SEK och eget kapital per aktie uppgick till 16,95 (15,08 per 2004-12-31) SEK
- Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 35,9 (7,8) MSEK

JULI – SEPTEMBER 2005
- Nettoomsättningen uppgick till 115,8 (63,4) MSEK
- Resultatet före avskrivningar och nedskrivning av immateriella tillgångar uppgick till 8,8 (3,7) MSEK
- Rörelseresultatet uppgick till 6,6 (3,5) MSEK
- Resultatet efter finansiella poster uppgick till 6,9 (3,7) MSEK
- Resultatet efter skatt uppgick till 4,8 (3,5) MSEK
- Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 0,23 (0,39) SEK
- Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 4,7 (7,0) MSEK

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER JULI – SEPTEMBER
- AddNode har förvärvat IT-konsulten Prosilia som utökar konsultverksamheten inom affärsområde Technology
- AddNode har förvärvat ytterligare 32 % av aktierna i CodeSense och blir majoritetsägare med 51 %

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT
- Bo Strandberg tillträdde som ny VD och koncernchef den 1 oktober

VD HAR ORDET
AddNode uppvisar ett starkt resultat för tredje kvartalet med en rörelsemarginal på åtta procent före avskrivningar och nedskrivning av immateriella tillgångar. Den goda rörelsemarginalen är bl.a. en effekt av en uppåtgående trend i IT-branschen som lett till en ökad beläggning för IT-konsulter. Vi ser även att den tidigare pressade prisbilden för konsulttjänster börjar stabiliseras trots att det fortfarande till stor del är köparens marknad. Sammantaget ger detta effekter på både tillväxt och resultat.

Den positiva utvecklingen inom IT-branschen märks särskilt inom affärsområde Industrial. Vi noterar en tydlig trend med fortsatt ökade investeringar i lösningar till industri- och tjänstesektorn för att effektivisera system och rutiner. AddNode verkar inom fyra affärsområden med inriktning mot utvalda branscher, vilka har olika intäktsmodeller. Detta jämnar ut resultatet över räkenskapsåret på koncernnivå men bidrar till variationer mellan kvartalen på affärsområdesnivå.

Under tredje kvartalet har AddNode gjort tre mindre förvärv för att komplettera befintliga verksamheter. Dessa tillför koncernen nya kundbaser, utökad kompetens och skapar affärsmöjligheter. Vi utvärderar löpande olika förvärvsmöjligheter med målsättningen att under fjärde kvartalet genomföra ytterligare förvärv för att öka koncernens affärsvolym och resultat.
Bo Strandberg, VD och koncernchef


För ytterligare information kontakta:

Bo Strandberg, VD och koncernchef
AddNode AB, Hudiksvallsgatan 4, 113 30 Stockholm
Telefon: 08-506 66 216, Mobil: 070-536 56 08, E-post: bo.strandberg@addnode.com


AddNode erbjuder bransch- och teknologispecifika IT-lösningar som effektiviserar och utvecklar kundernas affärer. Verksamheten är organiserad i fyra affärsområden; Financial, Industrial, Media och Technology. AddNode är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Koncernen har cirka 390 anställda och verkar i Sverige, Norge, Danmark och Finland med huvudsäte i Stockholm. För mer information, se http://www.addnode.com.