JOINT Collaboration AB

Addnode Group har slutfört förvärvet av JOINT Collaboration

Pressmeddelande   •   Aug 30, 2013 13:07 CEST

Som tidigare offentliggjorts träffade Addnode Group AB den 1 juli 2013 avtal om att förvärva JOINT Collaboration AS (”Joint”). Addnode Group har idag, enligt tidigare kommunicerad tidplan och villkor, fullföljt förvärvet.

Joints SaaS-samarbetsverktyg och kunskap kommer att stärka Addnode Group i sin helhet, men främst på den norska olje-, gas- och byggmarknaden. Joint kompletterar koncernens befintliga erbjudanden inom affärsområdena Design Management och Product Lifecycle Management. Med kunder i samtliga nordiska länder samt kompletterande IT-lösningar kommer Addnode Group att kunna möjliggöra en expansion av Joint i Norden. För mer information om Joint se www.joint.no

För tolvmånadersperioden 1 april 2012 till 31 mars 2013 var Joints omsättning 120 MNOK och EBITA-resultatet uppgick till 23 MNOK. Joint grundades 2001 och har idag av över 50 anställda.

”Förvärvet av Jointär ett stort steg framåt i Addnode Groups utveckling. Vi har ett starkt erbjudande av IT-lösningar för konstruktion av produkter, anläggningar och infrastruktur samt för produkters livscykelhantering. Joint ger oss kompetens och breddar Addnode Groups erbjudande med samarbetsverktyg för hantering av projekt, vilket vi eftersträvat”, säger Staffan Hanstorp, VD och koncernchef för Addnode Group.

I samband med att förvärvet fullföljts har styrelsen för Addnode Group, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 7 maj 2013, idag beslutat om en nyemission av 1 171 777 B-aktier till säljarna av Joint som en del av betalningen. Genom nyemissionen ökar aktiekapitalet i Addnode Group med 14 061 324 SEK. De nyemitterade B-aktierna motsvarar cirka 3,9 procent av det totala antalet aktier och tre procent av det totala antalet röster i Addnode Group efter nyemissionen. Som tidigare offentliggjorts består köpeskillingen, vid sidan av ovan nämnda B-aktier i Addnode Group, av 56 MNOK i kontanter. Den slutliga kontantbetalningen kan komma att justeras baserat på den faktiska nettokassans storlek, och den faktiska nivån på rörelsekapitalet, i Joint vid tillträdesdagen. Därtill kan en villkorad köpeskilling om maximalt 95 MNOK i likvida medel utgå om särskilda mål gällande Joints EBITDA under perioden 2013-2015 uppnås.

Joint kommer att redovisas som en del av affärsområdet Design Management. För ytterligare information om förvärvet av Joint hänvisas till tidigare pressmeddelande daterat den 2 juli 2013. En preliminär förvärvsanalys förväntas att meddelas i Addnode Groups delårsrapport för perioden 1 januari - 30 september 2013, vilken kommer att presenteras den 25 oktober 2013.

Detta är information som Addnode Group AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen
lämnades för offentliggörande den 30 augusti 2013 kl 15:30.

För mer information:

Staffan Hanstorp, VD och koncernchef, Addnode Group AB.

Tel: +46 (0) 733 77 24 30, e-mail: staffan.hanstorp@addnodegroup.com

Johan Andersson, Chef för affärsutveckling och information, Addnode Group AB

Tel: +46 (0) 704 205 831, e-mail: johan.andersson@addnodegroup.com


Addnode Group erbjuder verksamhetskritiska IT-lösningar. Vi är marknadsledande i Norden inom IT-lösningar för design, konstruktion, projektering och livscykelhantering av produkter och anläggningar.

Addnode Group har en stark marknadsposition i Sverige inom offentlig sektor med ett erbjudande som omfattar ärendehantering, e-tjänster, förvaltningssystem och webblösningar.

Vi är 900 medarbetare i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Serbien och USA. Verksamheten är organiserad i fyra affärsområden och bedrivs under flera varumärken. Med över 3000 kunder i fler än 60 länder i privat och offentlig sektor fortsätter vi att bygga en omfattande portfölj av IT-lösningar för verksamhetskritiska processer.

2012 uppgick nettoomsättningen till 1365 MSEK. Addnode Groups B-aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordic Small cap. Mer information om Addnode Group finns på www.addnodegroup.com.