Addtech AB

Addtech - Extra Bolagsstämma 29 november 2004

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2004 11:19 CEST

Styrelsen i Addtech AB (publ) har beslutat att kalla till extra bolagsstämma den 29 november 2004 för att fatta beslut om förlängning av befintligt personaloptionsprogram och därmed sammanhängande beslut om överlåtelse av egna aktier.

Befintliga personaloptioner berättigar till köp av aktie av serie B i bolaget till en lösenkurs om 44,80 kronor per aktie under perioden 19 juli 2004 - 18 februari 2005. Programmet omfattar högst 700 000 personaloptioner fördelat med högst 100.000 optioner till verkställande direktören och med 5.000 - 70.000 optioner till övriga befattningshavare. Program­met är sedan tidigare säkerställt genom att motsvarande antal aktier har återköpts.

Styrelsen föreslår att befintligt personaloptionsprogram, som beslutades vid bolagsstämma den 17 december 2001 och ursprungligen omfattade cirka 55 ledande befattningshavare inom Addtech-koncernen, förlängs att löpa till och med den 18 februari 2010 med samma lösenkurs och i övrigt på huvudsakligen oförändrade villkor.


Stockholm den 27 oktober 2004
Addtech AB (publ

För ytterligare information kontakta
Roger Bergqvist, VD, +46 8 470 49 04