Aktiebolaget Åkerikonsult

ADR transporter med modulekipage

Pressmeddelande   •   Dec 20, 2012 09:30 CET

Sveriges Åkeriföretag, International Road Transport Union och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap arbetar för att göra det möjligt att frakta farligt gods med flera typer av modulfordon.

Enligt det internationella FN-regelverket för farligt gods, ADR, får en transportenhet lastad med farligt gods aldrig innehålla mer än en släpvagn eller påhängsvagn. Samtidigt består de ”transportenheter” som används i flera nordiska länder ofta av tre fordon. Hittills har problemet med regelverket lösts med en multilateral överenskommelse, M198, som innebär att dolly med påhängsvagn betraktas som en släpvagn. Tre fordon blir då två. Därmed kan modulfordon med dolly också användas för transport av farligt gods. Den här överenskommelsen gäller dock bara fram till i juni 2013.

– Vi måste få till en ändring så att modulfordon med link eller kärra också kan användas, säger Mårten Johansson teknikchef i Sveriges Åkeriföretag, Sveriges modulfordon på 60 ton inom 25,25 meter är säkra och effektiva och används ofta till transport av stycke- och partigods.

Sveriges Åkeriföretag har i samarbete med International Road Transport Union, IRU och Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, tagit fram ett förslag till en ny överenskommelse, M225, som medför att alla modulfordon skall kunna användas för ADR-transporter. MSB, som representerar Sverige i frågan, har tagit upp den på möte med FN i Geneve där det internationella ADR-regelverket beslutas.

– För att överenskommelsen ska gälla krävs emellertid att ytterligare ett land utöver Sverige undertecknar den. Vi hoppas kunna hitta en lösning på detta före sommaren 2013 när M198 upphör, säger Mårten Johansson.

-------------------------------

För mer information: Mårten Johansson, 070-671 13 85


Sveriges Åkeriföretag är åkerinäringens branschorganisation med cirka 8 000 åkeriföretag och lastbilscentraler som medlemmar. Åkerinäringen omsätter ca 100 miljarder och sysselsätter ca 60 000 personer.