Skandia

Ägarförhållanden och nomineringskommitténs uppdrag

Pressmeddelande   •   Okt 10, 2005 09:28 CEST

Aktieägare i Skandia per den 30 september 2005
VPC har på Skandias begäran rapporterat ägarstatistik per den 30 september 2005 i bolaget. I VPCs rapport, sammanställt av SIS Ägarservice, anges de 15 största ägarna enligt följande:


De 15 största ägarna
Ägande i procent

Fidelity fonder
5,0

Cevian Capital LP
3,4

Burdaras HF
3,2

Andra AP-fonden
3,0

Nordea fonder
2,5

SHB/SPP fonder
2,2

Robur fonder
2,2

Första AP-fonden
1,3

SEB fonder
1,0

Fjärde AP-fonden
1,0

Citigroup Global Markets Ltd
0,9

SEB
0,8

SEB-Trygg Försäkring
0,8

Third Avenue fonder
0,6

Catella fonder
0,6


Fördelning av aktieägare

Ägande i procent

Utländska ägare
59,8

Svenska ägare
40,2

varav:


Institutioner
13,4

Aktiefonder
10,4

Privatpersoner
16,4


Denna VPC-statistik redovisar endast ägare som är direktregistrerade hos VPC eller som är förvaltarregistrerade hos en svensk förvaltare. VPCs statistik redovisar inte aktieägare som är registrerade via utländsk depåbank. Utländska innehav registrerade via utländsk depåbank anges i den mån dessa ägare har offentliggjort ett visst innehav. Detta innebär att statistiken per 30 september inte ger en fullständig bild av ägandet i Skandia utan utgör endast en analys av 57 procent av antalet utestående aktier.

Nomineringskommitté
Skandias nomineringskommitté sammansätts varje år på grundval av de slutgiltiga uppgifterna om ägarförhållandena den 30 september, d.v.s. de uppgifter som även beaktar utlandsregistrerade ägare i den mån ägarna har valt att ge sig till känna. Om aktieinnehavet väsentligen förändras under mandatperioden och detta leder till att kommitténs sammansättning avviker från de principer som är fastlagda skall berörd ledamot avgå och ersättas. Nomineringskommittén ska lämna förslag till bolagsstämman när det gäller stämmoordförande, antalet styrelseledamöter, styrelsens arvodering, val av styrelseledamöter, revisorernas arvodering och val av revisorer.

Som tidigare meddelats kommer besked om nomineringskommitténs sammansättning att tillkännages i samband med presentation den 18 november 2005 av Skandias delårsrapport för tredje kvartalet.

Ytterligare information om nomineringskommittén finns att tillgå på Skandias hemsida, www.skandia.com.

Vid frågor, kontakta
Harry Vos, chef för Investor Relations, telefon 08-788 36 43
Gunilla Svensson, Presschef, telefon 08-788 42 97