Byggherrarna

Ägarformen styr vid energieffektivisering i flerbostadshus

Pressmeddelande   •   Aug 23, 2013 14:13 CEST

Sänkta hyror, marknadsprofilering eller ökad vinst. Det är några av orsakerna till att fastighetsbolag genomför energieffektiviseringsåtgärder. Men vilken av dessa orsaker som ligger bakom åtgärderna och hur långsiktig man är i sin investering har i sin tur samband med företagets ägarform. Det visar en nyligen genomförd studie inom BeBo – Energimyndighetens beställargrupp för energieffektiva flerbostadshus.

Kortsiktiga lösningar hos bostadsrättsföreningar
Bostadsrättsföreningarnas investeringar är många gånger kortsiktiga med kort återbetalningstid. Detta gör att investeringarna inte alltid blir optimala avseende energianvändningen.

– En förklaring till detta är att de som beslutar om åtgärderna helst vill ta del av kostnadssänkningen innan de säljer sin lägenhet. Det största hindret för väl genomtänkta och långsiktigt hållbara lösningar är styrelsens brist på kontinuitet, tid och kompetens, säger Katarina Högdal som är författare till studien och studerande vid Uppsala Universitet.

Långsiktiga lösningar hos privata och kommunala ägare
De privata och kommunala ägarna har ett mer långsiktigt perspektiv och bättre kunskap om byggnadens livslängd. Gemensamt för dessa båda grupper är att de båda upplever svårigheter att motivera hyreshöjningar för att bekosta större åtgärder. De privatägda fastighetsföretagen har olika syften med sin förvaltning vilket är en viktig faktor avseende investeringar. De kommunala företagen påverkas också av sitt ägande dels via kommunens politiska spelplan men också på grund av intressekonflikter som kan uppstå mellan andra kommunägda bolag som till exempel fjärrvärmebolag.

– Min slutsats är ändå att i både de privata ägarnas fall och de kommunala kan ägarformens påverkan vara lika stor som den lokala bostadsmarknaden. Något som dock är anmärkningsvärt är att de kommunalt ägda fastighetsföretagen ofta verkar ha högre vinstmål än de privata, berättar Katarina.

Ägarformen påverkar det ekonomiska resultatet
Katarina har också genomfört en lönsamhetskalkylering med hjälp av BeBo:s lönsamhetskalkyl. Resultatet tyder på att bostadsrättsföreningarna har svårare att klara av en halvering av energianvändningen genom kostsamma investeringar. Detta beror främst på deras krav på kort återbetalningstid.  

De kommunala företagen verkar kunna genomföra högre hyreshöjningar än de privata vilket resulterar en högre vinst på investeringarna.

Om studien
Genom kampanjen Halvera Mera har BeBo under våren 2013 givit stöd och bidrag till 35 nya förstudier enligt metoden Rekorderlig Renovering. Det är dessa förstudieprojekt som deltagit i Katarinas studie. Studien och en sammanfattning av den finner du till höger liksom även BeBos lönsamhetskalkyl. 

Byggherrarna är projektadministratör för BeBo - Energimyndighetens beställargrupp för energieffektiva flerbostadshus.

Byggherrarna är en intresseförening för professionella byggherrar. Vi arbetar för att stärka och utveckla byggherrerollen.