AMF

Ägarna missar inflytande i vissa optionsprogram

Pressmeddelande   •   Jun 25, 2003 09:22 CEST

"Syntetiska optioner ska hanteras på stämman"
Bolagsstämmosäsongen är slut och AMF Pension har för andra året i rad sammanställt ett "bokslut" över intryck, lärdomar och tendenser från årets stämmor. En trend är att antalet "äkta" optionsprogram minskat, men istället ökar andelen syntetiska optioner marginellt. Det är dåligt eftersom det innebär mindre inflytande för ägarna.

- Det har varit markant färre förslag till incitamentsprogram att ta ställning till i år, så börsbolagen tycks ha tagit intryck av debatten. En svag tendens är att syntetiska optioner och personaloptioner blir vanligare. Syntetiska optioner måste inte tas upp till beslut på bolagsstämman, vilket utnyttjas av företagen till att inte låta ägarna ta ställning. Det gillar inte vi som ägare. Frågan är viktig för oss och våra sparare och vi anser att syntetiska optioner ska hanteras på stämman. Öppen debatt är viktig, eftersom det ofta handlar om lika mycket pengar som andra program, säger Tor Marthin, vice VD med ansvar för kapitalförvaltning på AMF Pension.

AMF Pension har tittat närmare på antal incitamentsprogram för A- och O-listan. Under 2002 genomfördes 78 aktierelaterade program varav 8 var s.k. syntetiska optioner (10 % andel). I år har 47 aktierelaterade program beslutats per den 30 maj, varav 7 är syntetiska optioner (15 % andel). (Uppgifter från pressmeddelanden och kallelser i Post & Inrikes Tidningar. Det kan alltså ha förekommit ytterligare syntetiska optioner som inte meddelats i dessa källor.)

En annan intressant tendens är att institutionella ägare i allt större utsträckning involveras i nomineringsarbetet. Systemet med nomineringskommittéer fungerar allt bättre och det är utmärkt.

I höstas skrev AMF Pension brev till styrelserna i 47 börsbolag med begäran om att vid bolagsstämman bättre belysa hur informationsgivningen mellan revisorer och styrelsen är organiserad. De frågor som AMF Pension ville ha svar på var bland annat hur revisionsfrågorna har hanterats under det gångna året.

- Det är glädjande att en majoritet av bolagen har hörsammat vår begäran och att vi på så sätt har bidragit till att förbättra informationen till ägarna. Det har blivit vanligt med en utförligare rapport från revisorerna och redogörelse om hur samarbetet med styrelsen har hanterats, säger Tor Marthin.

AMF Pension deltar vid 50 bolagsstämmor 2003
När året är slut kommer AMF Pension ha närvarat vid 50 bolagsstämmor, ungefär lika många som förra året. Vi har deltagit/deltar i totalt 18 nomineringsarbeten och har tagit ställning i 17 fall av incitaments-, ersättnings- eller arvodesfrågor.

Hela listan på hemsidan
För första gången har AMF Pension sammanställt en offentlig redovisning av vår aktivitet vid årets bolagsstämmosäsong. Den finns på vår hemsida www.amfpension.se under Pressrum -> Bakgrundsfakta. AMF Pensions engagemang i ägarfrågor manifesteras i bolagets nya ägarpolicy (även den enligt adress ovan) och syftar till att trygga pensionerna för bolagets 2,8 miljoner kunder.

För ytterligare information: Tor Marthin, vVD med ansvar för Kapitalförvaltning,
070-601 93 54 alternativt Conny Johanson, Chef Information 070-216 23 16.

Fotnot: Syntetiska optioner innebär att innehavarna vid inlösen erhåller en kontant avräkning mellan lösenkurs och aktuell börskurs, istället för att få aktier som vid vanliga optioner.