Ekofasad AB

Äldre fastigheter bär på miljöskuld

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2010 15:12 CEST

Ekofasad har under våren och sommaren 2010 genomfört fasadtvätt av kvarteret Oxhuvudet 18 som löper utmed Sveavägen respektive Kungsgatan i Stockholm. Rengöringstekniken som har använts är helt fri från kemikalier, men eftersom smutsen på fasadväggen innehöll stora mängder farligt avfall i form av bland annat tungmetaller så har smuts-/avfallsvattnet samlats in och renats på plats innan utsläpp till dagvattenbrunn.

Kvarteret Oxhuvudet byggdes i början av 1930talet – en tid då ordet miljöhot inte ens var uppfunnet. Fastigheten fanns även när Stockholmarna brände sina sopor i innerstaden och körde bilar med gengas eller blybensin utan katalysator. I nästan ett sekel har fastighetens fasad samlat på sig stora mängder av det vi idag kallar miljöfarligt avfall. Så länge man inte gör något med fasaden sitter smutsen där den sitter, men när Ekofasad fick uppdraget att rengöra ytorna uppenbarade sig vad som samlats under åren.

Analysresultat visade att smutsvattnet som kom ner från fasaden hade mycket höga värden av bland annat aluminium; närmare bestämt 104mg/l, vilket kan jämföras med riktvärdet för dricksvatten på 0,1mg/l (enligt gällande dricksvattenkungörelse SLV FS 2001:30). Exempel på andra giftiga ämnen som togs om hand var kvicksilver, bly och kadmium. Koncentrationen av dessa minskades tusenfaldigt med hjälp av Ekofasads mobila reningsanläggning. Miljögifterna som samlas in skickas på destruktion hos ett auktoriserat företag.

Vattnet är efter reningsprocessen nästintill tjänligt som dricksvatten (enligt SLV FS 2001:30), men den stora vinsten är att slippa miljöbelastningen för de kommunala avloppen. Stockholms kommun har i dagsläget inga regler för hur smutsvatten från fasadtvätt skall tas om hand. Detta är något som politikerna i Stockholm bör se över, menar Ekofasads VD Per Tängerstad, i synnerhet med tanke på Stockholms roll som Europas miljöhuvudstad 2010.

Miljöförvaltningen i Stockholm bekräftar att det inte finns några specifika regler vid rengöring av fasader, men att frågan gällande utsläpp vid fasadtvätt har tagits upp med Stockholm Vatten. De båda partena har dock inte kommit fram till något, meddelar Bertil Engdahl i mailkorrespondens.

Om rengöring av exempelvis fasader och vägtunnlar genererar hälsofarligt vatten får det inte släppas ut i avloppet, men sådan verksamhet är inte anmälningspliktig. Eftersom verksamheten inte är anmälningspliktig har miljöförvaltningen inte heller någon möjlighet att kontrollera om vattnet är hälsofarligt eller inte. Man befinner sig således i ett moment 22.

Ekofasad™ tvättar fasader i samtliga material. Företagets metod utsågs till ”Bäst i test” av Folksam hösten 2008. Tekniken som används är modern, skonsam och utan kemikalier. Denna miljövänliga teknik bygger på s.k. ultrarent vatten samt i vissa fall lågtryckspolering. Ekofasad™ har även lösningar för att ta hand om avfallsvattnet och rena detta vilket i kombination med att inga kemikalier används gör att företaget är ett av få eller kanske det enda på marknaden idag som uppfyller gällande lagstiftning inom området.