Länsstyrelsen i Stockholms län

Äldreboende följde inte tillstånd

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2009 10:12 CEST


Länsstyrelsen riktar idag allvarlig kritik mot det särskilda boendet Opalen Vård AB i Vårberg. Boendet följer inte gällande tillstånd och flera brister, bland annat underbemanning och sammanblandning av målgrupper, leder sammantaget till kritiken.

Det var i april i år som Länsstyrelsen genomförde ett oanmält besök efter klagomål på äldreboendet. Boendet är tillfälligt inhyst på Vårbergs sjukhem i väntan på att nya lokaler färdigställs 2010.

Vid tillsynen uppmärksammades bland annat att verksamheten på flera punkter inte följer det tillstånd som beviljats av Länsstyrelsen.

Till exempel vistades flera personer som är äldre än den avsedda målgruppen (mellan 40-65 år) vid det korttidsboende som drivs vid en av enheterna. Två enheter med olika målgrupper, den ena för äldre med demens och den andra för äldre med fysiska funktionsnedsättningar, var ej avgränsade enligt gällande tillstånd. Det har hänt att boende flyttat in i fel lägenhet och att den äldres dokumentation är inlagd på fel enhet i dokumentationssystemet.

- Olika målgrupper kräver olika bemanning och kompetens. Risken är stor att de boendes behov av omsorg inte tillgodoses när målgrupper blandas så här. Det medför brister i både kvalitet och säkerhet för de boende och ställer stora krav på personalen, säger Evabritt Cederblad, socialkonsulent vid Länsstyrelsen.

Bemanningen vid de två enheterna var vid tiden för tillsynen endast hälften av vad som angivits som miniminivå i ansökan för tillstånd att bedriva verksamheten.

- I stället för fyra personal, arbetade endast två. Totalt två personer ska då ansvara för sammanlagt 14 boende varav sex bor på en enhet för personer med demens. Det ger inte förutsättningar för att se till de boendes individuella behov, säger Evabritt Cederblad.

Länsstyrelsen har begärt att huvudmannen redovisar hur man ska komma till rätta med bristerna kring tillståndet senast den 5 maj 2009. För övriga brister (dokumentation, kvalitetssystem och innehåll) ska åtgärder redovisas senast den 1 juni 2009.

>> Läs hela beslutet här

För mer information kontakta:
Evabritt Cederblad, socialkonsulent vid Länsstyrelsen, 
tfn 08-785 44 20 

Eva Hersler, chef för enheten för funktionshinder och äldrefrågor, tfn 070-345 41 67