Umeå kommun

Äldrenämndens resultat efter årets första fyra månader

Pressmeddelande   •   Maj 26, 2016 14:16 CEST

Äldrenämnden redovisar flera positiva resultat efter årets första fyra månader. Fler äldre är aktiva, fler aktiviteter har genomförts på vård- och omsorgsboenden, kontinuiteten inom hemtjänsten har förbättrats och sjukfrånvaron minskar. Det ekonomiska resultatet för perioden är -5,4 mnkr.

– Utifrån delårsapporten kan vi se både positiva och negativa resultat. Prioriteringen på fler aktiviteter för Umeås äldre har gett effekt och vi kan också se att vissa delar av äldreomsorgen har lyckats minska sin sjukfrånvaro och förbättrat kontinuiteten. Samtidigt finns det utmaningar att jobba vidare med både gällande ekonomin och när det kommer till arbetsmiljön, säger Janet Ågren, ordförande, äldrenämnden.

Fler besöker kommunens träffpunkter
Till träffpunkterna är alla välkomna. Genom att delta i aktiviteter, fika och träffas minskas risken för isolering och välbefinnandet ökar. Nämndens mål är 100 besökare, denna målsättning har överträffats då 121 personer besökte träffpunkterna under årets första fyra månader.

Rekordmånga aktiviteter för personer på vård- och omsorgsboenden
Under årets fyra första månader har det genomförts 5 625 gruppaktiviteter i vård- och omsorgsboende. Aktiviteterna riktar sig till alla på boendet och förslag till aktiviteter kommer från såväl boende som närstående, kollegor, ledningen och genom kulturförvaltningens glädjespridare.

Förändringar inom hemtjänsten ger bättre kontinuitet
Inom hemtjänsten har kontinuiteten förbättrats sedan mindre arbetslag införts med ansvar för personer i ett nära geografiskt område. Personer som haft besök av många olika medarbetare från hemtjänsten under en månad följs upp och ses över om det finns förbättringar att vidta.

Minskad sjukfrånvaro
De flesta verksamheter inom äldrenämnden präglas av utmaningar avseende arbetsmiljö, sjukfrånvaro och personalförsörjning. Den korta sjukfrånvaron ökar medan den långa minskar. På totalen minskar dock sjukfrånvaron jämfört med samma period 2015 (8.9% 2016, 9,1 % 2015). Ett gott exempel är hemtjänsten som under årets första månader minskat sjukfrånvaron och ökat sammanhållningen och stabiliteten i arbetsgrupperna genom att fokusera på hälsa, återhämtning och arbetsglädje.

-5,4 mnkr efter årets fyra första månader
Äldrenämndens nettokostnader (302,9 mnkr) har ökat med 2,9 % (8,6 mnkr) i jämförelse med föregående år. Resultatet för de första fyra månaderna är -5,4 mnkr, en avvikelse med 1,8 % mot budget. Avvikelsen beror främst på kostnader inom hälso- och sjukvård i hemmet som ökat sina kostnader med 14,9 % i jämförelse med föregående år. Nämndens resultat för året beräknas till -4,9 mnkr.

Yrkanden
För att komma till rätta med kostnadsökningarna inom hälso- och sjukvård i hemmet lämnade socialdemokraterna in tre yrkanden. Samtliga partier ställde sig bakom de tre yrkandena och nämnden uppdrar därmed till förvaltningen att:

  • ta fram en åtgärdsplan med aktiviteter hur verksamheten arbetar med mothållet inom hälso- och sjukvård i hemmet
  • genomföra en översyn av hjälpmedelsverksamheten och ta fram en prioritetsordning för förskrivning av hjälpmedel
  • återkomma med en utförligare åtgärdsplan med aktiviteter för att hälso- och sjukvård i hemmet ska ha en verksamhet på den ambitionsnivå som skatteväxlats med landstinget

Vänsterpartiet lämnade in sex yrkanden. Samtliga avslogs och vänsterpartiet reserverade sig till förmån för sina egna yrkanden. Vänsterpartiet yrkade på votering på två av yrkandena: att arbetsmiljöprojektet och införandet av heltidsmodellen skulle beskrivas ytterligare i delårsrapporten. Voteringarna slutade med siffrorna 9-2.

Mer information:

Janet Ågren (S)
ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
070-610 47 85
janet.agren@umea.se

Veronica Kerr (KD)
vice ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
070-259 55 95
veronica.kerr@umea.se

Mia Winroth (MP)
2: e vice ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
073-073 92 90
maria.winroth@umea.seUmeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.