Avesta kommun

Äldreomsorgen i Avesta i jämförelse med andra

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2008 09:30 CEST

Väntetiden till dess att en person får plats på ett särskilt boende är ungefär som i de övriga kommunerna som ingår i en jämförelse med nio andra jämnstora, mellansvenska kommuner. Det och övriga resultat presenteras idag i en undersökning som visar hur Avesta kommuns äldreomsorg (hemtjänst och särskilt boende) står sig jämfört med de andra kommunerna. Undersökningen ska kunna användas i det fortsatta kvalitetsarbetet i Avesta kommun.

Undersökningen sträcker sig över åren 2007 till 2008, och olika kvalitetsaspekter har belysts:

Vad pensionärer kan få hjälp med av hemtjänsten.

Alla kommuner i undersökningen har ett i stort sett gemensamt "basutbud" i form av omsorgsinsatser som personlig omvårdnad, promenader, trygghetslarm, trygghetsringning, avlösning och dagverksamhet samt serviceinsatser som städning, tvätt, matdistribution och dagligvaruinköp. Avestas hemtjänst har ett komplett "basutbud". Avesta hör också till de kommuner som i kommunal regi utför exempelvis gräsklippning, snöskottning och fixartjänster.

Antal personer brukarna möter

Personalkontinuitet i hemtjänsten handlar om hur många personer ur personalen som besöker hemtjänsttagaren i hemmet under en viss tidsperiod. Avesta har en personalkontinuitet som är nära genomsnittet, men det skiljer inte särskilt mycket kommunerna emellan.

Kostnad

Vad hemtjänsten kostar för den enskilde har undersökts utifrån fem typfall. Avesta har en avgiftsnivå som för de fem typfallen hamnar i mellanskiktet av kommunerna. Flertalet kommuners avgiftssystem bedöms vara svåra att förstå. Det kan därför vara svårt för en person att på förhand veta hur mycket han eller hon får betala för olika insatser.

Kvalitetsaspekter på särskilt boende

Elva kvalitetsfaktorer har undersökts, där fokus ligger på valmöjligheter för den enskilde pensionären (ex. möjlighet att välja mellan fler än en maträtt vid huvudmålen, möjlighet till daglig utevistelse, tillgång till nyckel till det egna rummet). Avesta hamnar på femte plats undersökningen, men det skiljer inte så mycket mellan kommunerna.

Tillgången till hälso- och sjukvårdspersonal i särskilt boende

Medelåldern är hög bland de pensionärer som bor på äldreboendena och många behöver mycket vård, rehabilitering etcetera. Avesta hamnar under genomsnittet för de undersökta personalgrupperna, det vill säga sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster.

Väntetid till särskilt boende

Tiden från det att en person ansöker om plats på särskilt boende till det att han eller hon erbjuds en plats har undersökts. Väntetiden i Avesta ligger lägre än genomsnittlig nivå.

Information

Slutligen har informationen om äldreomsorgen undersökts (hemsidor och trycksaker). Flertalet kommuner har stora brister i vad man informerar om och hur det görs, även om det också finns några goda exempel. Överlag fungerar webbinformationen bättre än den trycka informationen. Avesta hamnar i mellanskiktet i denna del av undersökningen.

Om Jämförelseprojektet.

Undersökningen har gjorts inom ramen för nätverket Mellannyckeln, som ingår i det nationella Jämförelseprojektet som drivs med stöd av Sveriges Kommuner och Landsting.

Deltagare i Mellannyckeln är: Avesta, Ludvika, Finspång, Flen, Katrineholm, Kristinehamn, Lindesberg, Mariestad, Mora och Sala.

Undersökningen kan laddas ned från www.jamforelse.se

Presskontakt: Ann Sofi Hopstadius, samordnare för MellanNyckeln i Avesta kommun, Avesta kommun

Mobtel: 0226-64 50 12

E-post: ann-sofi.hopstadius@avesta.se