Sveriges Kommuner och Landsting

Äldrevården fortsätter att utvecklas

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2007 09:25 CET

Socialstyrelsens lägesrapport för vården och omsorgen för de äldre visar en positiv bild av utvecklingen.
– Det bekräftar den bild som vi själva har, säger Ellen Hyttsten på Sveriges Kommuner och Landsting.

Ett axplock från rapporten visar till exempel att omfattningen av den offentliga äldreomsorgen har nära nog varit oförändrad under de senaste sex åren. Det har skett en förskjutning från institutionsboende till vård i det egna hemmet. Fler äldre har hemtjänst och färre bor i särskilda boendeformer i dag jämfört med år 2000. Detsamma gäller de allra äldsta.

Kommunerna erbjuder också korttidsvård, dagverksamheter, anhörigbidrag, anhöriganställningar, hemsjukvård, matdistribution, trygghetslarm, färdtjänst och stöd till anhöriga. De sammanslagna insatserna är långt mer omfattande och når fler äldre än om man enbart ser på omfattningen av hemtjänst och särskilt boende. Brukarundersökningar visar överlag en positiv bild av äldreomsorgen.

– Visst finns det fortfarande brister, men kommuner och landsting arbetar på många olika sätt för att minska dessa. Låt oss inte glömma bort hur det såg ut för bara 10-15 år sedan, när tusentals äldre delade rum med tre eller fler okända personer på långvården, säger Ellen Hyttsten, chef på avdelningen för vård och omsorg.
Forskning och utveckling

Effekterna av forskning och utveckling börjar bli påtagliga. En betydligt ökad insikt finns hos personal, ledning och politiker om behovet av uppföljning i samverkan över huvudmannaskapsgränserna. Samsynen ökar mellan vårdgivare och huvudmän om vårdens och omsorgens innehåll och utförande.

Till denna positiva bild av utvecklingen ska läggas det omfattande utvecklingsarbete som pågår kring äldres matsituation, rehabilitering, ökad läkarmedverkan och läkemedelsgenomgångar med stöd av regeringens satsning på utvecklingsarbete. Det följs nu av ytterligare omfattande stimulansbidrag. Flera nutritionsteam skapas med stöd av statliga medel, satsningen på rehabilitering innebär att antalet hemrehabteam ökar över hela landet.

– Sveriges Kommuner och Landsting arbetar tillsammans med Socialstyrelsen med att ta fram indikatorer för att öppet kunna jämföra kvalitén i äldreomsorgen. Tillsammans med staten driver vi också ett stort benchmarking-projekt. Det är tråkigt att detta massiva utvecklingsarbete och de positiva nyheter som faktiskt finns med i årsrapporten inte ger några större avtryck, säger Ellen Hyttsten.

För mer information: Kristina Jennbert, avdelningen för vård och omsorg, tfn 08-452 78 47, kristina.jennbert@skl.se

Pressjour: 08-452 71 01