Länsstyrelsen i Västernorrland

Älgräkning visade oväntad låg älgstam

Pressmeddelande   •   Apr 24, 2009 14:04 CEST

Under februari har flyginventering genomförts iom Älvarnas älgförvaltningsområde. Inventeringsmetoden är ny i vårt område och resultatet överraskar.

Flygningen visar att vinterstammen i år är 3,7 älgar per tusen hektar. Detta skulle innebära att om älgstammen ska hållas oförändrad så ska avskjutningen i höst vara cirka 1,5 älg per tusen hektar. Detta i ett område där det under en lång följd av år fällts cirka fem älgar per tusen hektar. I höstas fälldes 4,8 älgar per tusen hektar.

Älvarnas älgförvaltningsområde omfattar området mellan Indalsälven och Ångemanälven, från kusten till Graninge i inlandet.

Jägarnas bild av älgstammen via älgobservationer pekar på att älgstammen i området är stabil. Inte heller den samlade bild som jägarna i området gett på andra sätt pekar på en sänkt älgstam.

Företrädare för samrådsgrupperna har tagit del av inventeringsrapporten och den finns också tillgänglig på Jägareförbundets hemsida.

Årets tilldelning kommer som vanligt att baseras på de lokala samrådens bedömningar, kompletterat med de övergripande bedömningarna från älgförvaltningsområdets arbetsgrupp. Dessa bedömningar och tilldelningsförslag går som vanligt till länsstyrelsen för beslut efter hörande av Viltvårdsnämnden.

Som vanligt kommer höstens älgobservationer att vara viktiga och i år blir det extra viktigt att rapportera observationer och avskjutning. Rapportering görs via www.mittnorrjakt.se. Snabbheten gör att avstämning, under jakten, kan ske så att avskjutning och tilldelning ligger rätt. Skogsstyrelsen genomför en älgbetesinventering under våren i detta område. Resultatet av denna inventering kommer också att vara en viktig del i älgförvaltningsarbetet.

Kontaktpersoner: Karin Saltin, länsstyrelsen, 070-352 00 37; Per Österberg, SCA Skog 0612-257 21 samt Göte Grubb, Jägareförbundet 070-330 06 45.