Umeå kommun

Älvslandskapet ska bli mer tillgängligt

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2015 11:24 CET

Stiftelsen Ume Älvdal och Umeå funktionshindersråd inleder nu ett samarbete för att göra älvslandskapet mer tillgängligt. Tillsammans ska man inventera och åtgärda platser längs älven så fler funktionshindrade kan vistas här.

Stiftelsen Ume Älvdal tar nu initiativ till att tillgänglighetsanpassa älvslandskapet för funktionsnedsatta. Tillsammans med kommunens funktionshindersråd ska ett arbete inledas under 2016.

– Älvslandskapet ska vara tillgängligt för alla och därför har vi kontaktat funktionshindersrådet för att hjälpa oss med detta. Detta är också en möjlighet för oss att nå ut till fler umebor och berätta om den värdefulla kulturmiljön längs älven, säger Christer Paulsson, ordförande för Ume Älvdal.

Arbetet kommer att påbörjas till våren. En arbetsgrupp kommer att tillsättas ur Funktionshindersrådet som kommer att bistå Ume Älvdal i inventering och att föreslå åtgärder. Det kan exempelvis handla om att titta över rastplatser vid historiska platser. Inventeringen ska bli klar under 2016.

– Det här är ett mycket lovvärt initiativ från Ume Älvdal. Att olika verksamheter och aktörer tar initiativ till förbättrad tillgänglighet är viktigt och självklart ska vi vara behjälpliga så mycket som krävs säger Andreas Lundgren(s), ordförande i Umeå funktionshindersråd.

I Umeå kommuns strategi för tillgänglighet är friluftsområden särskilt utpekade som ett nyckelområde att tillgänglighetsanpassa och utveckla friluftslivet. Kommunen vill skapa tillgängliga områden samt värna om fysiska miljöer som grönområden och naturlig skog för att ge förutsättningar för bättre hälsa.

– Det här är en viktig satsning för att alla medborgare ska ha rätt till det offentliga rummet säger Solveig Grubbström, ordförande för HSO i Umeå samt vice ordförande i Umeå funktionshindersråd.

Fakta

Umeå Funktionshindersråd är ett kommunalt organ som har till uppgift att bevaka tillgänglighetsfrågor inom Umeå kommun. Ledamöterna i rådet består av politiker från kommunens nämnder samt representanter från funktionshindersrörelsen.

HSO Umeå(Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Umeå) är en paraplyorganisation för 22 funktionshindersföreningar inom Umeå kommun. På länsnivå finns HSO Västerbotten som är paraplyorganisation för länets föreningar. Samarbetet sker på medlemsföreningarnas villkor och har till syfte att stärka och underlätta det gemensamma intressepolitiska arbetet inom hela länet.

Ume Älvdal verkar för anläggande, utveckling och vård av natur- och kulturvärden i Umeälvens dalgång genom att områdets natur- och kulturvärden tas tillvara, levandegörs, förklaras och förädlas.

Kontakt

Andreas Lundgren
Ordförande
Umeå funktionshindersråd
070-330 63 24
andreas.lundgren@umea.se

Christer Paulsson
Ordförande
Ume Älvdal
070-551 76 11

Solveig Grubbström
Ordförande
HSO Umeå
070-690 01 47Umeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.