Vetenskapsrådet

Ämnesrådet för medicin inför nya bidragsformer

Pressmeddelande   •   Nov 03, 2006 13:26 CET

I den senaste forskningspolitiska propositionen ökade det statliga stödet till medicinsk forskning med 380 miljoner kronor via Vetenskapsrådet medicin. Enligt propositionen ska dessa medel fördelas under fyra år, varav den absoluta merparten, 250 miljoner, under 2008. Ämnesrådet inför därför nya bidragsformer inför ansökningsomgången 2007.
Ökningen innebär möjlighet till höjda projektbidrag, ökad satsning på forskartjänster, kraftig ökning på unga forskare, återvändarbidrag efter postdok utomlands, gästforskarbidrag för att öka internationalisering, riktad satsning på translationell forskning och annan samverkansforskning, men även möjlighet att ordna internationella ämneskonferenser och att återinföra bidrag till medeldyr utrusning.

Beslutet innebär också ökat samarbete med andra organisationer och finansiärer som anmält intresse för gemensam finansiering av olika forskartjänster, inom ramen för ämnesrådets prioriteringar.

Ämnesrådet har i sina diskussioner understrukit att ökningen 2008 måste hanteras så att konkurrensen om forskningsmedel inte förändras genom att budgeten till projektbidrag just detta år tillfälligt väsentligt ökas i förhållande till senare år. Medlen kan inte fonderas utan måste delas ut under 2008. Därför har ämnesrådet planerat för en periodisering av dessa medel så att ökningen av projektmedel blir jämn och förutsägbar.

Ämnesrådet fattade vid sitt sammanträde den 26 september ett principbeslut för fördelning av de nya medlen enligt följande:

Nya bidragsformer

Samverkansbidrag

Syftet med samverkansbidrag för translationell och tvärvetenskaplig forskning är att bland annat öka och stärka det ömsesidiga samarbetet mellan olika forskningsområden inkluderande klinisk forskning. Flera grupper söker tillsammans och det ska finnas juniora forskare bland samarbetspartnerna.

Återvändarbidrag efter postdok utomlands

I den allmänna debatten och i ämnesrådet har det uppmärksammats att perioden omedelbart efter hemkomsten efter en postdoktorsperiod utomlands är kritisk. Bidraget ska ge möjlighet till att etablera sig i Sverige igen, att komma in i en grupp och få möjlighet att introducera och utnyttja sina nya erfarenheter från postdoktorsperioden.

Ansökan om postdok två gånger om året

Ämnesrådet beslutade även att införa en höstutlysning för postdoktorsstipendier och anställning som postdok i Sverige. I fortsättningen går det alltså att söka om postdoktorsfinansiering två gånger per år.

Gästforskare

Rörligheten av forskare till och från Sverige är låg. Vetenskapsrådet har ett uppdrag att öka internationaliseringen. Utöver ämnesrådets satsningar på att ge möjlighet att göra postdok och sabbatical utomlands finns det anledning att ge förbättrade möjligheter för utländska forskare att under en tid delta i forskningen i Sverige. Syftet med bidrag till gästforskare är att ge möjlighet för forskare från andra länder, juniora såväl som seniora, att delta i forskningen på laboratorier och kliniker i Sverige.

Medeldyr utrustning

Projektbidragen ger normalt inte möjlighet till investering eller återinvestering av dyrare apparatur. Inom medicin har det tidigare funnits en bidragsform som kallades medeldyr utrustning. Detta nedprioriterades av budgetmässiga skäl för ett antal år sedan. Ämnesrådet för medicin vill nu tillgodose ett uppdämt behov genom att ge möjlighet till investering eller återinvestering av medeldyr apparatur.

Större internationella konferenser

Flera förslag och förfrågningar har inkommit om arrangemang av större internationella ämneskonferenser i Sverige. Ämnesrådet planerar att ge möjlighet att ansöka om medel till att arrangera större internationella konferenser.

Startbidrag för forskartjänster och forskarassistenttjänster
Ämnesrådet har konstaterat att det finns ett behov av att förbättra starten för dem som får en forskartjänst eller forskarassistenttjänst. Ämnesrådet kommer därför att införa ett startbidrag för att innehavare av hel och halvtids forskartjänster samt forskarassistenter snabbt ska kunna förändra och anpassa sin forskningsverksamhet. Startbidraget utbetalas under första året utöver övriga erhållna forskningsbidrag.